Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188081
Title: Estratègies i eines per millorar la pronúncia de la llengua catalana a l’aula d’acollida. L’anime i el manga com a factors motivadors
Author: Álvarez Urbaneja, Xènia
Director/Tutor: Poy Baena, Pere
Keywords: Educació secundària obligatòria
Català
Treballs de fi de màster
Fonètica
Motivació en l'educació
Còmics
Anime
Programació d'aula
Secondary education
Catalan language
Master's theses
Phonetics
Motivation in education
Comics
Anime
Classroom programming
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] El present treball és un projecte d’intervenció didàctica a l’aula d’acollida que té dos objectius primordials. D’una banda, és una proposta per augmentar la motivació de l’alumnat nouvingut envers la tasca d’aprendre català mitjançant activitats que els resultin atractives, tot basant-nos en el manga i l’anime. D’altra banda, es vol posar en rellevància l’aplicació d’una seqüència didàctica que tingui com a propòsit d’aprenentatge l’adquisició fonètica, atès que és un dels aspectes més oblidats en les descripcions dels processos d’adquisició d’L2/LE. Aquestes metes s’han dut a la pràctica en sis sessions a l’aula d’acollida de l’Institut XXV Olimpíada (Sants-Montjuïc, Barcelona), la qual cosa ha permès extreure conclusions sobre com ensenyar fonètica als adolescents nouvinguts.
[spa] El trabajo que tenemos entre manos es un proyecto de intervención didáctica en el aula de acogida que tiene dos objetivos principales. Por un lado, se trata de una propuesta para aumentar la motivación del alumnado recién llegado hacia la tarea de aprender catalán mediante actividades que les resulten atractivas y, para ello, nos basamos en el manga y el anime. Por otro lado, se quiere destacar la aplicación de una secuencia didáctica que tenga como propósito de aprendizaje la adquisición fonética, ya que es uno de los aspectos más olvidados en las descripciones de los procesos de adquisición de L2/LE. Estas metas se han llevado a la práctica en seis sesiones en el aula de acogida del Instituto XXV Olimpíada (Sants-Montjuïc, Barcelona), lo cual ha permitido extraer conclusiones sobre cómo enseñar fonética a adolescentes recién llegados.
[eng] The present work is a didactic intervention project applied in the reception classroom that has two main objectives. On the one hand, it is a proposal to increase the motivation of newly arrived students who needs to learn Catalan through activities that are attractive to them and based on manga and anime. On the other hand, we want to highlight the application of a didactic sequence that has phonetic acquired as a learning purpose, one of the most forgotten aspects in the descriptions of the L2/LE acquisition processes. These goals have been put into practice in six sessions in XXV Olimpíada Institute’s reception class (Sants-Montjuïc, Barcelona), which has allowed to get conclusions to how to teach phonetics to recently arrived adolescents.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Pere Poy Baena
URI: http://hdl.handle.net/2445/188081
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_xènia_álvarez_urbaneja.pdf9.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons