Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188103
Title: L’eficàcia dels dictats i altres propostes per aprendre ortografia
Author: Romà Riera, Maria
Director/Tutor: Fortuny Andreu, Jordi
Keywords: Educació secundària obligatòria
Ortografia
Treballs de fi de màster
Català
Didàctica de la llengua
Secondary education
Orthography
Master's theses
Catalan language
Language teaching methods
Issue Date: 4-Jun-2022
Abstract: [cat] Els aspectes d’ortografia en català, com ara l’accentuació, es treballen a l’ESO curs rere curs. Tanmateix, els alumnes arriben a Batxillerat sense haver superat errors bàsics que ja haurien d’haver deixat enrere. Aquest fet ha dut a investigar, durant el període de pràctiques a l’Institut Bisbe Sivilla de Calella, amb quins mètodes s’ensenya ortografia i s’ha observat que, dins del mateix centre, hi ha professors de llengua que opten pels dictats preparats, mentre que n’hi ha d’altres que critiquen aquest mètode i el qualifiquen d’avorrit. Tots coincideixen, però, en la necessitat de millorar la competència escrita. A partir d’aquestes observacions, s’ha formulat la pregunta sobre si el dictat preparat és un mètode d’ensenyament/aprenentatge útil o si és un recurs avorrit, merament memorístic, el qual cal deixar enrere i substituir per activitats dinàmiques i innovadores. Per respondre la pregunta plantejada, i després de reflexionar sobre el nivell dels alumnes en expressió escrita, s’ha dissenyat una unitat didàctica per a tercer d’ESO (alumnes que es troben en plena adolescència i que, per tant, ja poden fer reflexions metalingüístiques) amb activitats de tipologia diversa (des d’activitats individuals fins a tasques en grups cooperatius) per motivar l’alumnat i millorar aquesta àrea de la llengua.
[eng] Ortography aspects in Catalan, such as accentuation, are worked in ESO year after year. However, students reach Batxillerat without overcoming these mistakes that should have already been left behind. This fact has led to research, during the internship period at the Institut Bisbe Sivilla in Calella, what methods are used to teach spelling and it has been observed that, within the same center, there are language teachers who opt for prepared dictations, while others criticize this method and describe it as boring. Everyone agrees, however, on the need to improve written competence. Based on these observations, the question has been arised as to whether prepared dictation is a useful teaching/learning method or whether it is a boring, purely memorizing resource, which must be left behind and replaced by more dynamic and innovative activities. To answer the stated question, and after reflecting on students’ writing skill level, a didactic unit has been designed for the third year of ESO (students who are in full adolescence and can therefore make metalinguistic reflections). Thus, our aim is to motivate students and improve this area of the language through various activities (from individual activities to cooperative group work).
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Jordi Fortuny Andreu
URI: http://hdl.handle.net/2445/188103
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_maria_romà_riera.pdf29.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons