Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189203
Title: L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català: un assaig de formalització en teoria de l’optimitat
Author: Artigas Comaposada, Ton
Director/Tutor: Lloret, Maria-Rosa
Pons-Moll, Clàudia
Keywords: Manlleus (Lingüística)
Gènere (Gramàtica)
Català
Treballs de fi de màster
Language and languages--Foreign elements
Gender (Grammar)
Catalan language
Master's theses
Issue Date: 13-Sep-2022
Abstract: [cat] L’assignació de gènere és el fenomen pel qual s’assigna gènere gramatical a una unitat lèxica. El gènere pot assignar-se d’acord amb la forma de la paraula, el significat de la paraula o una combinació de tots dos factors. En aquest treball, s’investiga l’assignació de gènere d’un grup de manlleus incorporats al català seguint els paràmetres de la teoria de l’assignació òptima del gènere (Optimal Gender Assignment Theory) proposada per Rice (2006) i considerant el debat sobre si la semàntica domina la forma en l’assignació de gènere o sobre si semàntica i forma hi tenen la mateixa incidència.
[eng] Gender assignment is the process by which speakers assign a gender feature to a lexical item. Gender is assigned based on the shape of the word, the meaning of the word or a combination of the two factors. In the present work, gender assignment is studied in a group of loanwords incorporated into Catalan within the tenets of the Optimal Gender Assignment Theory (Rice 2006). The discussion extents to the ranking of criteria: semantic criteria are ranked above formal citeria, or is there crucial equal ranking between both criteria?
Note: Treballs Finals de Màster d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutores: Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll
URI: http://hdl.handle.net/2445/189203
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_TAC-def.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons