Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189364
Title: Developmental Dyslexia and EFL Secondary Teachers in Barcelona
Author: Cabanting Decano, Jerihco
Director/Tutor: Zanatta, Anna Marie
Keywords: Educació secundària
Ensenyament de la llengua
Treballs de fi de màster
Dislèxia
Educació inclusiva
Secondary education
Language teaching
Master's theses
Dyslexia
Inclusive education
Issue Date: 2022
Abstract: [eng] The International Dyslexia Association indicates that 1 in 10 children are likely to be affected by dyslexia (International Dyslexia Association, 2022). However, research in Spain estimates that that number is doubled with approximately one in five children experiencing significant symptoms of this language-based learning difficulties often categorised as dyslexia (Jiménez, Gúzman, Rodríguez, & Artiles, 2009). These numbers accentuate not only the strong prevalence of dyslexia, but also the need for taking it into account and dealing with it within the educational context. Nonetheless, a literature review of the topic reveals that there is lack of studies concerning the knowledge of EFL High School teachers in Barcelona about dyslexia and the strategies and interventions they employ. Thus, the purpose of this paper is to address this issue by shedding light on its nature in consideration of the definitions it has received throughout time, its typologies, causes, symptoms, diagnoses and strategies to remediate the challenges faced by students with these language-based learning difficulties in EFL classrooms. It also investigates the current situation by considering what secondary school teachers in Barcelona know and do regarding dyslexia in EFL classrooms using mixed-method research. A questionnaire was sent to 240 schools and organisations around Barcelona. 28 responses were received and analysed. Study results indicate that although a high number of EFL Secondary Teachers in Barcelona have not had any special training, they are aware of this language-based learning difficulty and the needs of dyslexic learners. In addition, three frequently known and applied strategies and interventions were identified as being commonly used in the classroom relating directly to time flexibility, organisation and facilitating written tasks. Nonetheless, this paper concludes that further training is needed.
[cat] L'Associació Internacional de Dislèxia indica que 1 de cada 10 nens tenen la possibilitat de ser afectats per dislèxia (Associació Internacional de Dislèxia, 2022). No obstant això, recerques a Espanya estimen que aquest nombre es duplica amb aproximadament 1 de cada 5 nens (Jiménez, Gúzman, Rodríguez, Artiles, 2009). Aquestes approximacions accentuen no sols la forta prevalença de la dislèxia, sinó també la necessitat de tenir-la en compte i tractar-la dins del context educatiu. Tot i això, una revisió literària del tema revela que hi ha falta d'estudis sobre el coneixement dels docents d’anglès com a llengua estrangera a Barcelona sobre la dislèxia i les estratègies i intervencions que emprenen. Així, el propòsit d'aquest document és abordar aquesta qüestió llançant llum sobre la seva naturalesa en consideració de les definicions que ha rebut al llarg del temps, les seves tipologies, causes, símptomes, diagnòstics i estratègies per a remeiar els reptes als quals s'enfronten els estudiants amb aquestes dificultats d'aprenentatge en l’aprenentatge d’anglès com a llengua estrangera. A més, investiga la situació actual considerant el que els professors d'escola secundària de Barcelona saben i fan respecte a la dislèxia mitjançant el mètode mixte. Es va enviar un qüestionari a 240 escoles i organitzacions al voltant de Barcelona. Aquest qüestionari va rebre 28 respostes que s’havia analitzat. Els resultats de l'estudi indiquen que, encara que un gran nombre de professors de secundària a Barcelona no han tingut cap formació especial, són conscients d'aquesta dificultat d'aprenentatge basat en la llengua i les necessitats dels estudiants dislèxics. A més, tres estratègies i intervencions sovint conegudes aplicades es van identificar com aquelles que estan relacionades directament amb la flexibilitat del temps, l'organització i facilitar les tasques escrites. No obstant això, aquest document conclou que es necessita més formació.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutora: Anna Marie Zanatta
URI: http://hdl.handle.net/2445/189364
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_jerihco_cabanting_decano.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons