Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19004
Title: Necessitats d'educació continuada en biblioteconomia i documentació a Espanya: resultats d'una enquesta
Author: Espinós, Montserrat
Estivill Rius, Assumpció
Keywords: Bibliotecaris
Educació permanent
Formació professional
Espanya
Librarians
Continuing education
Occupational training
Spain
Issue Date: 1993
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Resultats d'un estudi sobre necessitats de formació continuada en biblioteconomia i documentado a l'Estat espanyol. Les dades per elaborar I'estudi foren recollides amb un qüestionari que es distribuí a una mostra aleatoria de 601 individus. La mostra representava una població de 3.033 individus, membres de set associacions bibliotecáries de l'Estat. El percentatge de resposta (31,3%) no permet fer afirmacions contundents, pero dona una indicado prou aproximada de la situado real. Les dades recollides s'analitzen en tres blocs: característiques de la població analitzada I deis centres on treballa; avaluado de la formado inicial deis enquestats i avaluado de la formació continuada.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22431
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1993, num. 13, p. 61-94
URI: http://hdl.handle.net/2445/19004
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141492.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.