Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/191275
Title: Estudi de la incidència del pes prosòdic en binomis no congelats i en col·locacions del català
Author: Jordi i Garcia, Genís
Director/Tutor: Pons-Moll, Clàudia
Carrera i Sabaté, Josefina
Keywords: Filologia catalana
Anàlisi prosòdica (Lingüística)
Fonologia
Corpus (Lingüística)
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Prosodic analysis (Linguistics)
Phonology
Corpora (Linguistics)
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2022
Abstract: [cat] Aquest treball descriu i analitza quantitativament la relació d’implicació dels factors mètrics-fonològics en el pes prosòdic, a fi de determinar amb exactitud i validesa estadístiques què determina l’ordre que adopten els components que integren els binomis no congelats integrats per adverbis acabats en -ment, d’una banda, i les col·locacions lèxiques del català del tipus nom + adjectiu, de l’altra. A partir de la lingüística de corpus, s’ofereix una perspectiva que engloba aquests dos fenòmens en general i es fa una descripció de quines són les variables lingüístiques sobre les quals recau el pes prosòdic. La hipòtesi general és que les tendències universals del pes prosòdic que són aplicables als binomis en la majoria de llengües, també ho són en català, i, a més, transcendeixen en les col·locacions del català.
[eng] This work quantitatively describes and analyses the relationship of the metrical-phonological factors involved in the prosodic weight, to determine with accuracy and statistical validity what determines the ordering preferences of the nonfrozen binomials elements made up of adverbs finished in -ment, on the one hand, and the lexical collocations of Catalan type noun + adjective, on the other. From corpus linguistics, a perspective is offered that encompasses these two phenomena in general and a description is made of which are the linguistic variables on which the prosodic weight falls. The general hypothesis is that universal prosodic weight trends that are applicable to binomials in most languages, are also applicable to Catalan, and even so to Catalan collocations.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022. Tutores: Clàudia Pons-Moll i Josefina Carrera-Sabaté
URI: http://hdl.handle.net/2445/191275
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_JordiGarciaGenís_def.pdfTFG2.15 MBAdobe PDFView/Open
Annexos_JordiGarciaGenís_def.pdfAnnexos del TFG957.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons