Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/191571
Title: La dinastia «Antonina» o «Úlpia-Èlia». Anàlisi entorn del debat sobre com denominar els emperadors del segle II dC.
Author: Tayadella Mulet, Pau
Director/Tutor: Revilla Calvo, Víctor
Keywords: Emperadors romans
Història antiga
Roma
Treballs de fi de grau
Roman emperors
Ancient history
Rome
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] El present treball pretén analitzar les diverses definicions utilitzades per la historiografia per a denominar i agrupar els emperadors del s. II dC. Les més utilitzades han estat “Els Bons Emperadors”, els “Emperadors Adoptius” i els “Emperadors Antonins”, però, aquestes definicions presenten un seguit de problemàtiques que dificulten l’estudi del període. Una nova proposta proposa el terme “dinastia Úlpia-Èlia” per a definir la dinastia que aniria des de Trajà fins a Còmmode.
[eng] The main goal of this study is to analyse the several historiograpical definitions used on how to name and group the roman emperors of the second century A. D. “The Good Emperos”, “the Adoptive Emperors” and “the Antonine Emperors” are the most common terms, but feature different problems for the period study. New proposal suggest the term “Ulpia-Aelian dynasty” to define the dynasty that runs form Trajan to Commodus.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Víctor Revilla Calvo
URI: http://hdl.handle.net/2445/191571
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tayadella_Mulet_Pau_TFG.pdf705.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons