Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/191698
Title: Anàlisi dels canvis percebuts pels adults grans en els seus vincles interpersonals durant el confinament per COVID-19
Author: Zabala Palau, Nil
Director/Tutor: Serrat Fernández, Rodrigo
Keywords: Confinament (Emergència sanitària)
COVID-19
Persones grans
Treballs de fi de màster
Relacions humanes
Confinement (Sanitary emergency)
COVID-19
Older people
Master's theses
Interpersonal relations
Issue Date: 22-Sep-2021
Abstract: [cat] Partint del fet que les persones som éssers heterogenis, la vellesa comporta determinades característiques generalment comunes. Una d’elles, és la xarxa social restringida i qualitativament diferent respecte etapes anteriors de la vida. L’actual projecte tenia l’objectiu d’investigar com el confinament espanyol per COVID-19 afectà a les relacions socials de les persones grans. Tal propòsit general, es va subdividir en dos d’específics: cercar els vincles que milloraren positivament, així com els seus motius de canvi (1), i fer el mateix amb els que empitjoraren (2). Es va administrar un qüestionari en línia a 1073 subjectes majors de 55 anys. Tractava sobre l’experiència de cada participant amb la pandèmia i el confinament. Posteriorment, es realitzà una anàlisi quantitativa de contingut a quatre preguntes obertes del qüestionari, relacionades amb la temàtica d’aquest treball. El nombre de persones que milloraren alguna relació social fou molt superior a les que empitjoraren. La família i els amics van ser, respectivament, els nexes que més variaren. Com a raons de modificació, a nivell positiu destacaren el contacte interpersonal junt amb el recolzament emocional i funcional. En l’aspecte negatiu van predominar la davallada del contacte, i els canvis en la pròpia persona. Finalment, aquest estudi pot resultar útil per aportat visibilitat a alguns efectes poc investigats de la pandèmia, constituint una base que permeti seguir aprofundint en ells.
[spa] Partiendo del hecho de que las personas somos seres heterogéneos, la vejez comporta determinadas características generalmente comunes. Una de ellas, es la red social restringida y cualitativamente diferente respecto a etapas anteriores de la vida. El actual proyecto tenía el objetivo de investigar cómo el confinamiento español por COVID-19 afectó a las relaciones sociales de las personas mayores. Tal propósito general, lo subdividimos en dos de específicos: buscar los vínculos que mejoraron positivamente, así como sus motivos de cambio (1), y hacer lo mismo con los que empeoraron (2). Se administró un cuestionario en línea a 1073 sujetos mayores de 55 años. Trataba sobre la experiencia de cada participante con la pandemia y el confinamiento. Posteriormente, se realizó un análisis cuantitativo de contenido a cuatro preguntas abiertas del cuestionario, relacionadas con la temática de este trabajo. El número de personas que mejoraron alguna relación social fue muy superior a las que empeoraron. La familia y los amigos son, respectivamente, los nexos que más variaron. Como razones de modificación, a nivel positivo destacaron el contacto interpersonal junto con el apoyo emocional y funcional. En el aspecto negativo predominaron la decaída del contacto, y los cambios en la propia persona. Finalmente, este estudio puede resultar útil para aportar visibilidad a algunos efectos poco investigados de la pandemia, constituyendo una base que permita seguir profundizando en ellos.
[eng] Starting from the fact that people are heterogeneous beings, old age has some generally common characteristics. One of them is a restricted and qualitatively different social network in comparison with previous stages of life. Our project had the objective to investigate how the Spanish lockdown by COVID-19 affected the social relationships of elder adults. We subdivided this general purpose into two specific ones: to look for the relationships which improved positively, as well as their reasons for change (1), and to do the same with those that worsened (2). An online questionnaire was applied to 1073 individuals over 55 years old. It asked about the experience of each participant with the pandemic and lockdown. Afterwards, a quantitative content analysis was carried out on four open questions of the survey, everyone related to the issue of this project. The number of people who improved any social relationship was much higher than those who worsened. Family and friends are, respectively, the links which oscillated the most. As positive reasons for change, participants highlighted interpersonal contact but also emotional and functional support. On the negative side, the deterioration in contact and intrapersonal modifications were the predominant answers. Finally, this study could be useful providing visibility to some under-researched effects of the pandemic, and constitutes a basis for developing them more.
Note: Màster Oficial de Psicogerontologia, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Rodrigo Serrat Fernández
URI: http://hdl.handle.net/2445/191698
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicogerontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_nil_zabala_palau.pdf767.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons