Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192503
Title: Reconfigurant els transports comarcals: proposta de Pla Director de Mobilitat Sostenible d’Osona
Author: Garcia López, Genís
Director/Tutor: Santasusagna i Riu, Albert
Keywords: Geografia humana
Mobilitat sostenible
Planificació del transport
Treballs de fi de grau
Human geography
Sustainable mobility
Transportation planning
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: [spa] El sector dels transports és un dels actors clau en el funcionament de la societat global contemporània. Permet la mobilització de persones i mercaderies arreu del planeta, però al mateix temps és responsable de gran part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En moltes de les grans ciutats europees, com Barcelona, la mobilitat està experimentant un canvi, i els mitjans de transport sostenibles, com la bicicleta, el patinet elèctric o el transport públic col·lectiu estan guanyant terreny. Aquesta transició, però, encara no s’ha materialitzat a regions perifèriques, com és el cas d’Osona, on el vehicle motoritzat privat segueix sent el clar dominador de la mobilitat quotidiana. Així doncs, és necessari “exportar” aquest nou model de mobilitat fora de l’àrea d’influència immediata de les grans conurbacions. El present estudi pretén ser una proposta primerenca d’un possible PDMS (Pla Director de Mobilitat Sostenible) a la comarca d’Osona, enfocat especialment en el transport de passatgers. Mitjançant la metodologia d’anàlisi-diagnosi-prognosi utilitzada en altres plans territorials i sectorials, en primer lloc s’analitzen els components de la mobilitat osonenca, posteriorment s’extreuen una sèrie de conclusions i finalment s’acaben plantejant propostes de transformació i millora a les diverses modalitats de transport. Tot i que la situació actual dista de ser la ideal, Osona -i en especial la plana de Vic- es configura com un territori propici per aplicar polítiques de mobilitat sostenible, donades les seves característiques de comarca-ciutat.
[eng] The transport sector is one of the key players in the functioning of contemporary global society. It allows the mobilization of people and goods around the planet, but at the same time is responsible for much of the greenhouse gas emissions. In many major european cities, such as Barcelona, mobility is undergoing a change, and sustainable means of transport, such as cycling, electric scooters and public transport are gaining ground. However, this transition has not yet materialized in peripheral regions, such as Osona, where the private motor vehicle remains the clear dominator of daily mobility. Therefore, it is necessary to "export" this new model of mobility outside the immediate area of influence of large metropolitan areas. The present study aims to be an early proposal for a possible PDMS (Sustainable Mobility Master Plan) in Osona county, focusing especially on passenger transport. Using the methodology of analysis-diagnosis-prognosis used in other territorial and sectoral plans, first the components of Osona's mobility are analyzed, then a series of conclusions are drawn and finally proposals for transformation and improvement are established to the various modes of transport. Although the current situation is far from ideal, Osona -and especially the plain of Vic- is configured as a favorable territory to apply sustainable mobility policies, given its characteristics of county-city.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Albert Santasusagna Riu
URI: http://hdl.handle.net/2445/192503
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Genís Garcia - Memoria TFG.pdf43.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons