Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193045
Title: La relació entre els fenòmens meteorològics i la xarxa hidrogràfica a les Capçaleres del Ter i del Freser
Author: Roca Camps, Martí
Director/Tutor: Úbeda, Xavier
Keywords: Geografia humana
Cabal dels rius
Meteorologia
Treballs de fi de grau
Human geography
Streamflow
Meteorology
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] Aquest treball té com a principal objectiu fer un seguiment de la temporada meteorològica a les capçaleres del Ter i del Freser per així poder veure la relació dels fenòmens meteorològics amb la xarxa hídrica de la zona. Les Capçaleres del Ter i del Freser es caracteritzen per ser una zona d’alta muntanya, amb pics que van des dels 2.500 als 2.900 m i, com a tota zona d’alta muntanya, té una extensa xarxa hidrogràfica, en la qual destaquen els rius Freser i Ter. Els dos rius neixen molt a prop, a una distància de menys d’un km, però els separa el Coll de la Marrana. Així doncs, a la zona d’estudi hi ha dues conques fluvials principals. El treball presenta tres parts importants. La primera part és la relacionada amb la recopilació d’informació de l’àrea d’estudi, a través de bibliografia, per tal de poder fer una caracterització i descripció de la zona a tots nivells. La segona part va enfocada al treball de camp, en què es fa el seguiment meteorològic, el mostreig d’aigües a 6 punts de mostreig i el càlcul del cabal a 5 punts de mostreig. I la tercera part, tot i que va relacionada amb el treball de camp, és la part on s’exploten totes les dades obtingudes al camp, però també dades obtingudes a través d’altres sectors, com dades meteorològiques d’estacions automàtiques o d’observadors, imatges satèl·lit, bases de dades històriques... aquesta explotació de dades ens permet fer una exhaustiva anàlisi i seguiment de les variables a estudiar. Els resultats obtinguts ens fan veure com els rius i torrents varien en funció dels fenòmens meteorològics en el període estudiat, tenint el període més cabalós el mes de març a causa d’abundants precipitacions. Així doncs, es confirma el règim nival i nivopluvial de la xarxa hidrogràfica. El desglaç també ha quedat reflectit, tot i que degut a l’absència de precipitacions durant l’hivern meteorològic les crescudes no han estat molt destacables. Així doncs, l’anàlisi dels fenòmens meteorològics a les capçaleres dels rius d’alta muntanya ens serveixen com a indicador de com serà el cabal dels rius que tenen naixement en aquella zona, i aquest fet ens pot ajudar a planificar de forma òptima, sostenible i coherent un recurs tan important com és l’aigua.
[eng] This research has as principal aim to do a follow-up of the meteorological seasóm to the headwaters of the Ter and the Freser, for this way to be able to see the relation of the meteorological phenomena with the hydric network of the zone. The headwaters of the Ter and Freser are characterized for being a high mountain area, with peaks ranging from 2500 to 2900m, and like all high mountain areas, it has an extensive hydrographic network, where the rivers Freser and Ter stand out. The two rivers rise very close, at a distance of less than one km, but they are separated by the neck of the sow. Thus, there are two main river basins in the study area. The work presents three important parts, the first part is the part related to the collection of information of the study area, through bibliography, in order to be able to make a characterization and description of the area at all levels. The second part is focused on field work, where meteorological monitoring, water sampling at 6 sampling points and calculation of the flow at 5 sampling points are carried out. And the third part, although it is related to the field work, is the part where all the data obtained in the field is exploited, but also data obtained through other sectors, such as meteorological data from automatic stations or observers, satellite images, historical databases... this data exploitation allows us to make an exhaustive analysis and monitoring of the variables to be studied. The results obtained show how the rivers and torrents vary according to the meteorological phenomena in the period studied, with the most abundant flow in the month of March due to abundant rainfall. The snow a snow precipitation regime of the hydrographic network is thus confirmed. Snowmelt has also been reflected, although due to the lack of rainfall during the meteorological winter, floods have not been very significant. Thus, the analysis of meteorological phenomena at the headwaters of high mountain rivers serves as an indicator of what the flow of the rivers that have their source in that area will be like, and this fact can help us to plan in an optimal, sustainable, and coherent way such an important resource as water.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor:Xavier Úbeda
URI: http://hdl.handle.net/2445/193045
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martí Roca Camps - Memoria TFG.pdf8.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons