Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/194620
Title: Dues dècades de negociacions a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per resoldre controvèrsies competencials per la via de l'article 33.2 de la LOTC. Anàlisi, balanç i perspectives de futur
Author: Digón, Raül
Torras Sagristà, Eva
Monterde Vives, Gisela
Reverter Pellicer, Marta
Keywords: Dret públic
Recurs d'inconstitucionalitat
Ciències polítiques
Comunitats autònomes
Federalisme
Public law
Judicial review
Political science
Autonomous communities
Federalism
Issue Date: 1-Dec-2021
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: La reforma aplicada l'any 2000 a la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, mitjançant la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, va modificar l'article 33 de la LOTC per introduir una via de negociació bilateral entre el Govern de l'Estat i els diferents governs autonòmics, prèvia a l'eventual interposició de recursos d'inconstitucionalitat per les parts contra normes ¿estatals o autonòmiques¿ amb rang de llei. Aquest procediment, útil per a supòsits de discrepàncies competencials, ha generat en el cas català tota una casuística d'interès jurídic durant vint anys, que ja suma més de cent negociacions i dotzenes d'acords adoptats. L'objecte d'aquest article és examinar l'aplicació d'aquest procediment a Catalunya els darrers vint anys, mitjançant l'anàlisi quantitativa i qualitativa de les tendències i singularitats que s'hi observen. Finalment, s'exposen consideracions derivades de la dinàmica recent del procediment, com a via de pacte per a la concreció competencial entre els diferents nivells de govern de l'Estat. Paraules clau: Comissió Bilateral; bilateralitat; conflictivitat; acord prejudicial; recurs d'inconstitucionalitat; controvèrsia competencial; negociació; article 33.2 LOTC
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/rcdp.i63.2021.3670
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2021, num. 63, p. 137-165
URI: http://hdl.handle.net/2445/194620
Related resource: https://doi.org/10.2436/rcdp.i63.2021.3670
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
730929.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons