Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/198320
Title: Histozoomer: Informe final del projecte 2020PID-UB/034
Other Titles: Informe final del projecte Histozoomer 2020PID-UB/034
Author: Riba, Marta
Campo-Sabariz, Joan
Augé Marí, Elisabet
Alba, Vanessa
Valle i Macià, Jaume del
Ferrer i Roig, Ruth
Martín Venegas, Raquel
Pelegrí i Gabaldà, Carme
Vilaplana i Hortensi, Jordi
Keywords: Autoaprenentatge
Histologia
Microscòpia
Innovacions educatives
Issue Date: 2023
Series/Report no: Histozoomer
Abstract: A l’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III de 3r curs del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona s’imparteixen els continguts referents a l’anatomia, fisiologia i fisiopatologia humanes dels sistemes respiratori, renal, endocrí i reproductor. Una sessió pràctica d’aquesta assignatura es centra en l'observació al microscopi òptic de preparacions histològiques que contenen òrgans o teixit d’aquests sistemes, i està orientada a la identificació de les diferents estructures que contenen. El temps dedicat a l'observació al microscopi depèn, en bona mesura, de les habilitats de l'alumne i de la presència del professor, que ha de confirmar o corregir la identificació feta per l'alumne i donar les pautes per a una correcta interpretació de la secció de teixit. Per aquest motiu, amb el present projecte s’ha dissenyat i implementat una nova aplicació interactiva anomenada Histozoomer la qual, funcionant com un microscopi virtual, permet que l’alumne, de forma autònoma, millori l'aprenentatge en el reconeixement i interpretació de les diferents preparacions. L’aplicatiu Histozomer s’ha dissenyat de forma modular, de manera que per cada preparació histològica s’ha generat un mòdul específic de l’Histozoomer. Cada mòdul inclou la imatge virtual de la preparació, una sèrie d’activitats per facilitar el reconeixement de les estructures contingudes a la imatge, un vídeo explicatiu de la preparació, i instruccions del funcionament de l’aplicatiu. Cada mòdul ha estat dipositat al repositori INNOVADOC de la Universitat de Barcelona, i els estudiant hi poden accedir directament des del Campus Virtual amb un enllaç directe. L’aplicatiu es va implementar al campus virtual el curs 2020-21, i per tal de valorar-ne l’acceptació i adequació els estudiants van respondre una enquesta dissenyada per captar-ne el grau de satisfacció. Els estudiant van valorar positivament l’aplicació interactiva, i un 80,2% dels estudiants indicava que aquesta eina els ajudava a millorar el seu aprenentatge. A més, es va constatar que els estudiant que havien realitzat la pràctica d’histologia i a més a més havien usat el programa Histozoomer obtenien notes significativament superiors als que només havien realitzat la sessió de pràctiques. Per tot això, es conclou doncs que l’Histozoomer és una bona eina per a l’aprenentatge de la histologia, i que és un bon complement de la sessió presencial realitzada al laboratori.
Note: Codi del projecte: 2020PID-UB/034
URI: http://hdl.handle.net/2445/198320
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Histozoomer_def.pdf256.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons