Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/202012
Title: Happiness in the Archaic Period: A comprehensive analysis of the evolution of happiness-related keywords during the Archaic Period
Author: Allen Rutter, Isaac
Director/Tutor: Grau Guijarro, Sergi
Keywords: Felicitat
Literatura grega
Filosofia grega
Escriptors grecs
Presocràtics
Historiadors
Civilització grega
Treballs de fi de grau
Happiness
Greek literature
Greek philosophy
Greek authors
Presocratics
Historians
Greek civilization
Bachelor's theses
Època arcaica
Archaic Period
Segle VIII aC-segle V aC
8th century BC-5th century BC
Aristòtil, 384 aC-322 aC. Ètica a Nicòmac
Homer
Hesíode
Soló, 640 aC-560 aC
Safo
Píndar, aproximadament 522 aC-aproximadament 450 aC
Heròdot, 480 aC-420 aC
Demòcrit, aproximadament 460 aC-aproximadament 360 aC
Issue Date: 19-Jun-2023
Abstract: [eng] According to Aristotle, εὐδαιμονία is the highest good of human life. It comes from a life-long exercise to fulfill one's potential. Aristotle's definition of εὐδαιμονία in the 'Nicomachean Ethics' provided a concrete understanding of a concept that, previously, lacked a concrete definition. To make up for this absence, this work sets out to find answers to what happiness first meant in the Archaic Period. The research consists of an analysis of the main words relating to happiness which were used in the Archaic Period such as εὐδαίμων, μάκαρ, ὄλβιος and εὐτυχής. The analysis touches on different authors and genres by examining happiness according to Homer, Hesiod, Solon, Sappho, Pindar, Herodotus and Democritus. This work provides an examination of each author's usage of happiness-related keywords, as well as an analysis of their evolution to provide an understanding of what meanings these words had during this period.
[cat] Aristòtil considera εὐδαιμονία com el bé superior de la vida humana i com un benestar que prové de l'assoliment del potencial d'un mateix. La definició d'Aristòtil d'εὐδαιμονία a l''Ètica a Nicòmac' va aportar una comprensió concreta d’un concepte que, abans, no tenia una definició uniforme. Per compensar aquesta absència, aquest treball pretén descobrir el significat de la felicitat en l'època arcaica. La recerca consisteix en una anàlisi profunda dels principals adjectius relacionats amb la felicitat utilitzats en l'època arcaica com ara εὐδαίμων, μάκαρ, ὄλβιος i εὐτυχής. L'anàlisi engloba diferents autors i gèneres, tractant la felicitat segons Homer, Hesíode, Soló, Safo, Píndar, Heròdot i Demòcrit. Aquest treball ofereix un estudi de l'ús de cada autor de les paraules relacionades amb la felicitat, així com una anàlisi de l'evolució dels termes per aportar una comprensió més ampla del seu significat en aquesta època.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Clàssica (Grec). Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Curs: 2022-2023. Tutor: Sergi Grau Guijarro
URI: http://hdl.handle.net/2445/202012
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Clàssica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGAllenRutter_Isaac.pdf760.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons