Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/202041
Title: Nou corpus comentat sobre els contactes textuals empírics entre les líriques trobadoresques occitana i galaicoportuguesa
Author: Cerezo Moya, Diego
Director/Tutor: Simó, Meritxell
Keywords: Poesia galaicoportuguesa
Poesia provençal
Cançons trobadoresques
Trobadors
Treballs de fi de grau
Galician-Portuguese lyric
Provençal poetry
Troubadour songs
Troubadours
Bachelor's theses
Segle XII-segle XIII
12th century-13th century
Issue Date: Jun-2014
Abstract: [cat] El present treball té com a objectius construir, sistematitzar, contextualitzar i comentar el corpus dels divuit textos de la tradició trobadoresca occitana i de la galaicoportuguesa que, des de finals del segle XII a finals del XIII, impliciten o sobretot expliciten i/o realitzen un coneixement mutu i un diàleg i intercanvi literari “textual”, empíric, o fins i tot personal, entre l''ars trobandi' occitana i l''ars trobandi' galaica. Els casos són pocs, divuit, i en certa manera marginals, individuals, però interessants i amb implicacions per a totes dues tradicions. Utilitzem un mètode comparatiu d'estudi per tal de copsar millor l'essència de cada lírica, comentant i subratllant els aspectes històrics, lingüístics i estètico-literaris dels testimonis, i intentant valorar què aportà en cada cas el coneixement de l’alteritat poètica, si és que hi aportà res. Apleguem i analitzem, doncs, les proves literàries de les relacions textuals empíriques, explícites, entre els pocs trobadors i 'trovadores' que conegueren directament l'alteritat poètica.
[eng] This dissertation constructs, systematizes, contextualizes and comments a corpus of eighteen texts from the Occitan and the Galician-Portuguese troubadour tradition. These twelfth and thirteenth century texts imply, specify or create a mutual awareness, a dialogue and a literary exchange which is textual, empirical or even personal between the Occitan and the Galician-Portuguese 'ars trobandi'. No matter how interesting these literary specimens are, they are only eighteen texts and hence, they are marginal, personal somewhat. Nevertheless, they still have implications for both traditions. A comparative study method is used in order to better capture the essence of each lyric. The analysis is made by commenting and emphasizing the historical, linguistic and literary aesthetic aspects of the aforementioned texts. Furthermore, it will be examined whether or not the awareness of the poetic otherness made any kind of contribution to these literary specimens. We will therefore collect and analyse the literary evidences of the textual, empirical and explicit relations between the few trobadors and 'trovadores' who met directly the poetic otherness.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Romànica. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Meritxell Simó Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/202041
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Romànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGCerezo_Diego.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons