Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/203807
Title: Comerç marítim i derelictes romans a les costes catalana i francesa
Author: Mallart Pereda, Cristina
Director/Tutor: Martínez Ferreras, Verónica
Keywords: Arqueologia submarina
Restes arqueològiques
Vaixells antics
Àmfores
Rutes comercials
Tarraconense
Gàl·lia
Treballs de fi de grau
Underwater archaeology
Antiquities
Ancient ships
Amphoras
Trade routes
Hispania Tarraconensis
Gaul
Bachelor's theses
Segle I aC-segle I dC
Issue Date: Jun-2023
Abstract: [cat] En el present treball, es realitza una síntesi d’informació relacionada amb l’enfonsament de diversos vaixells datats d’època romana, els quals estan situats entre les costes catalana i francesa. Els derelictes trobats al litoral català han estat Els Ullastres, Cala Culip 1, Cala Culip 3, Cap de Creus 1, Cala Cativa 1 i Cap del Vol; i els derelictes francesos Cap Béar 3, Port-Vendres 4, Port-Vendres 5 i Cap Gros. El context cronològic i espacial, s’ha definit entre mitjans del segle I a.C. i mitjans del segle I d.C., entre les províncies d’Hispania Citerior-Tarraconensis i Gallia Narbonensis. El treball s’ha centrat en una recerca bibliogràfica a partir de la informació disponible sobre els derelictes, el carregament que transportaven i les restes navals; juntament amb altres qüestions relacionades amb el comerç marítim com la navegació a l’antiguitat, els condicionants marítims i els ports relacionats amb aquesta ruta comercial. El conjunt de la informació ha permès establir diverses dinàmiques comercials en un mateix context comercial.
[eng] In the present work, a synthesis of information related to the sinking of several ships dating from the Roman period, which are located between the Catalan and French coasts, is carried out. The wrecks found on the Catalan coast were Els Ullastres, Cala Culip 1, Cala Culip 3, Cap de Creus 1, Cala Cativa 1 anb Cap del Vol; and the French shipwrecks Cap Béar 3, Port-Vendres 4, Port- Vendres 5 and Cap Gros. The chronological and spatial context has been defined between the middle of the first century B.C. and the middle of the first century A.C., between the provinces of Hispania Citerior-Tarraconensis and Gallia Narbonensis. The work has focused on a bibliographic search based on the information available on the wrecks, their shipment, and the naval remains; along with issues related to maritime trade such as navigation in antiquity, maritime conditions and ports related to this trade route. The set of information has made it possible to establish several commercial dynamics in the same commercial context.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Verònica Martínez Ferreras
URI: http://hdl.handle.net/2445/203807
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Mallart Pereda_Cristina..pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons