Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/203821
Title: Les estructures de combustió de la ciutat cessetana de Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès, Baix Penedès) a partir de les evidències microfòssils vegetals i fecals
Author: Gomar Boscà, Ada
Director/Tutor: Noguera Guillén, Jaume
Keywords: Arqueologia experimental
Ibers
Combustió
Fòssils
Tafonomia
Banyeres del Penedès (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Experimental archaeology
Iberians
Combustion
Fossils
Taphonomy
Banyeres del Penedès (Catalonia)
Bachelor's theses
Segle V aC-segle III aC
Issue Date: Aug-2023
Abstract: [cat] En els àmbits domèstics de l’ibèric antic i ple (ca. 600-200 aC) un dels elements més habituals són les llars de foc, cosa que demostra la gran importància que tenien dins la vida quotidiana d’aquestes comunitats. En aquest treball es presenta l’estudi de les llars de foc interiors de les cases CA01 i CA05 de la ciutat cessetana de Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès), procedents de diferents fases d’ocupació entre els segles V i III aC. Aquest fet, ha permès realitzar un estudi diacrònic de l’ús de combustibles en aquesta regió, a través de l’anàlisi integrada de microfòssils vegetals i fecals (fitòlits, pseudomorfs calcítics i esferòlits). Els resultats indiquen que gran part dels fitòlits presents a les llars provenen de gramínies i dicotiledònies, juntament amb els pseudomorfs calcítics de Pinus sp. i Quercus sp. La presència, però, de fitòlits de fulles de palmàcies (probablement margalló), així com d’esferòlits fecals suggereixen també el seu possible ús com a combustible, tot i que no podem descartar que poguessin haver arribat de manera no deliberada. Aquests resultats són coherents amb el registre microfòssil i antracològic obtingut experimentalment a la Ciutadella de Calafell (Baix Penedès), basat en rèpliques d’estructures de combustió amb diversos tipus de combustibles, incloent-hi fems. Per tant, aquest treball aporta una informació més detallada quant als diversos combustibles utilitzats en època ibèrica en el nord-est de la península ibèrica
[eng] In the domestic spheres of the Iberian period (ca. 600-200 BC), fireplaces are one of the most common elements, which demonstrates the importance they had in the daily life of these communities. This work presents the study of the indoors fireplaces of the CA01 and CA05 houses of Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès), from different chronologies between the 5th and 3rd centuries BC. This research is an opportunity to carry out a diachronic study of this geographical context, through the integrated analysis of vegetal and faecal microfossils (phytoliths, calcitic ash pseudomorphs and dung spherulites). The results of the study indicate that a large part of the phytoliths come from grasses and dicotyledons, together with the calcitic pseudomorphs of Pinus sp. and Quercus sp. However, the presence of phytoliths from Aracaceae leaves (probably dwarf palm), as well as faecal spherulites also suggest their possible use as fuel, although we cannot rule out that they could have arrived in a non-deliberate way. These results are consistent with the microfossil and anthracological record obtained experimentally at the Ciutadella de Calafell (Baix Penedès), based on replicas of Iberian fireplaces with different types of fuel, including livestock dung. Therefore, this work provides more detailed information about the various fuels used in the Iberian period in the north-east of the Iberian Peninsula.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Jaume Noguera Guillén
URI: http://hdl.handle.net/2445/203821
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Gomar Bosca_Ada.pdf283.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons