Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/203845
Title: Carronyerisme vs Cacera. Les conductes alimentàries dels primers humans a partir de la diversitat taxonòmica i l’abundància relativa.
Author: Herrer Campos, Sergio
Director/Tutor: Nadal Lorenzo, Jordi
Keywords: Arqueologia
Evolució humana
Restes d'animals (Arqueologia)
Abastament d'aliments
Paleolític inferior
Treballs de fi de grau
Arqueology
Human evolution
Animal remains (Archaeology)
Food supply
Lower Paleolithic period
Bachelor's theses
Issue Date: Aug-2023
Abstract: [cat] Durant els últims anys, el debat de la predominança entre el carronyerisme i la cacera, pel que fa als orígens de l’ésser humà, ha suscitat opinions diverses. L’objectiu d’aquest treball és el de reunir una varietat de fonts bibliogràfiques relacionades a diferents jaciments corresponents als orígens de la humanitat i fer el seu respectiu buidatge, a la vegada que s’hi dona ús de diversos índexs de diversitat, càlcul de MAU i abundància relativa, per tal de veure si les dades numèriques mostren la dominància del carronyerisme o de la cacera i, finalment, extreure algunes hipòtesis personalment
[eng] During the past few years, the debate about the predominance between scavenging and hunting, regarding the origins of the human being, has raised into diverse opinions. The objective of this work is to bring a variety of bibliographical sources related to different sites corresponding to the origins of humanity and conduct their respective emptying, while using various diversity indices, calculation of MAU, and relative abundance in order to see if the numerical data shows the dominance of scavenging or hunting and, finally, draw some personal hypotheses.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Jordi Nadal Lorenzo
URI: http://hdl.handle.net/2445/203845
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Herrer Campos_Sergio.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons