Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/207812
Title: El Circ Social. Proposta d’actualització de continguts i metodologia de la Formació de formadores de Circ Social de l’Ateneu Popular 9 Barris
Author: Martínez Guasch, Gisela
Director/Tutor: Martín Piñol, Carolina
Keywords: Educació social
Intervenció social
Persones desfavorides
Circ
Treballs de fi de grau
Centres culturals
Educació popular
Social education
Social intervention
People with social disabilities
Circus
Bachelor's theses
Cultural centers
Popular education
Issue Date: 2023
Abstract: [cat] Aquesta investigació analitza amb profunditat la Formació de formadores de Circ Social de l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona. L’objectiu rector de l’estudi és elaborar una proposta d’actualització dels continguts i metodologia; dos elements que no es poden concebre l’un sense l’altra. Aquesta formació té com a finalitat formar a les participants en la metodologia transformadora i emergent d’intervenció social com és el circ social. Aquesta esdevé una eina pedagògica d’intervenció i empoderament individual, grupal i comunitària per aconseguir la inclusió de persones en risc social i el desenvolupament dels seus contextos o comunitats. També s’incideix en l’origen i la situació actual del circ social, així com en la necessitat i naixement de la formació en qüestió. A través de la proposta metodològica qualitativa es dona resposta als objectius d’investigació, centrant l’anàlisi en dues dimensions: els continguts generals i els específics, escollits a partir de l’observació participant inicial: les cures. El propòsit és posar en diàleg les mirades del professorat i les participants sobre les diverses qüestions seleccionades, realitzant, també, una anàlisi dels continguts a partir dels plans docents del curs. El treball culmina amb la presentació de la proposta de millora, les conclusions que s’extreuen de tot el procés d'anàlisi i unes reflexions finals.
[eng] This research analyzes in depth the training of social circus trainers at the Ateneu Popular 9 Barris, in Barcelona. The guiding objective of the study is to elaborate a proposal to update the contents and methodology; two elements that cannot be conceived without each other. This training aims to train participants in the transformative and emerging methodology of social intervention such as social circus. It becomes a pedagogical tool for individual, group and community empowerment to achieve the inclusion of people at social risk and the development of their contexts or communities. It also focuses on the origin and current situation of the social circus, as well as the need and birth of the formation in question. Through the qualitative methodological proposal, the research objectives are answered, focusing the analysis on two dimensions: the general contents and the specific ones, chosen from the initial participant observation: care. The purpose is to put in dialogue the views of teachers and participants on the various selected questions, also carrying out an analysis of the contents based on the course plans. The work culminates with the presentation of the improvement proposal, the conclusions drawn from the entire analysis process and some final reflections.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutora: Carolina Martín Piñol
URI: http://hdl.handle.net/2445/207812
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_gisela_martínez_guasch.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons