Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/211325
Title: Mesura de l’exposició al fum ambiental del tabac i avaluació de les polítiques preventives en la població infantil
Author: Blanch Mur, Carles
Director/Tutor: Fernández Muñoz, Esteve
Martínez Sánchez, José María
Keywords: Salut pública
Hàbit de fumar
Tractament del tabaquisme
Public health
Smoking
Smoking cessation
Issue Date: 10-Jan-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] ANTECEDENTS: El tabaquisme passiu o exposició al fum ambiental del tabac (HAT) és responsable de 603.000 defuncions a l'any a tot el món (1% de la mortalitat global). L'exposició passiva al fum del tabac també té efectes en els nens, atès que aquests tenen un sistema respiratori més immadur, respiren més ràpid i inhalen més contaminants per quilo de pes corporal comparat amb els adults. Cal destacar que les intervencions de salut pública sobre el control del tabaquisme s'han centrat fonamentalment en la prohibició de fumar a espais públics i centres de treball, a més d'implementar activitats per prevenir el tabaquisme entre els adolescents i els seus pares. L'exposició al HAT pot passar en ambients privats (domicili particular o cotxe), en espais públics (bars, restaurants, espais d'oci) i també al lloc de treball. Les xifres d’exposició varien molt en funció del país, les lleis i l’espai concret de l’exposició. OBJECTIUS: 1) Avaluar els efectes d’una intervenció comunitària sobre prevenció del tabaquisme i exposició al HAT en una població escolar de Catalunya. 2) Analitzar la correlació entre la implementació d'espais lliures de fum a diversos països europeus i la prevalença de tabaquisme actiu i passiu en espais privats. METODOLOGIA: Per respondre a tots dos objectius s'han realitzat dos estudis diferents. Un primer estudi d’intervenció en escolars de Terrassa (Programa Respir-net), per avaluar l’impacte d’una intervenció a diferents nivells (alumnes, escola, pares) a la disminució de l'exposició al HAT. I un segon estudi ecològic a nivell europeu. RESULTATS: El programa Respir-net va aconseguir que entre els alumnes intervinguts la prevalença d'exposició al HAT disminuís un 14% a l'escola, un 19,9% a casa i un 21,8% al transport. Els alumnes de les escoles que van informar d'un compliment millor de les activitats del programa, van reportar disminucions més elevades a la prevalença d'exposició al HAT. Es va observar que el compliment estricte de les activitats va provocar una disminució d'entre 3 i 10 punts percentuals d'exposició al HAT en tots els àmbits estudiats. A nivell ecològic no s'ha pogut observar una correlació entre la implementació de polítiques públiques lliures de fum i prevalences altes de tabaquisme a espais privats, amb la casa o el cotxe particular. CONCLUSIONS: Les actuacions preventives encaminades a disminuir l’exposició del HAT han de ser multinivell i l’èxit d’aquestes intervencions depèn molt del grau de compliment i la qualitat de les activitats planejades. Les intervencions preventives tenen un efecte menys notable sobre aquells adolescents que ja es declaren com a fumadors. La prohibició de fumar a espais públics no implica un increment de la prevalença de consum en espais privats. Els països amb polítiques més clares i concretes de prohibició de fumar a espais públics són els que tenen una proporció més elevada de cases lliures de fum.
[spa] ANTECEDENTES: El tabaquismo pasivo o exposición al humo ambiental del tabaco (HAT) es responsable de 603.000 defunciones al año en todo el mundo (1 % de la mortalidad global). La exposición pasiva al humo del tabaco también tiene efectos en los niños, dado que estos tienen un sistema respiratorio más inmaduro, respiran más rápido e inhalan más contaminantes por quilo de peso corporal, comparado con los adultos. Hay que destacar que las intervenciones de salud pública sobre el control del tabaquismo se han centrado fundamentalmente en la prohibición de fumar en espacios públicos y centros de trabajo, además de implementar actividades para prevenir el tabaquismo entre los adolescentes y sus padres. La exposición al HAT puede ocurrir en ambientes privados (domicilio particular o coche), en espacios públicos (bares, restaurantes, espacios de ocio) y también en el lugar de trabajo. Las cifras de exposición varían mucho en función del país, las leyes y el espacio concreto de la exposición. OBJETIVOS: 1) Evaluar los efectos de una intervención comunitaria sobre prevención del tabaquismo y exposición al HAT en una población escolar de Catalunya. 2) Analizar la correlación entre la implementación de espacios libres de humo en diversos países europeos y la prevalencia de tabaquismo activo y pasivo en espacios privados. METODOLOGÍA: Para responder los dos objetivos se han realizado dos estudios diferentes. Un primer estudio de intervención en escolares de Terrassa (Programa Respir-net), pera evaluar el impacto de una intervención a diferentes niveles (alumnos, escuela, padres) en la disminución de la exposición al HAT. Y un segundo estudio ecológico a nivel europeo. RESULTADOS: El programa Respir-net consiguió que entre los alumnos intervenidos la prevalencia de exposición al HAT disminuyera un 14% en la escuela, un 19,9% en casa y un 21,8% en el transporte. Los alumnos de las escuelas que informaron de un mejor cumplimiento de las actividades del programa, reportaron disminuciones más elevadas a la prevalencia de exposición al HAT. Se observó que el estricto cumplimiento de las actividades provocó una disminución de entre 3 y 10 puntos porcentuales de exposición al HAT en todos los ámbitos estudiados. A nivel ecológico no se ha podido observar una correlación entre la implementación de políticas públicas libres de humo y prevalencias altas de tabaquismo en espacios privados, con la casa o el coche particular. CONCLUSIONES: Las actuaciones preventivas encaminadas a disminuir la exposición del HAT han de ser multinivel i el éxito de estas intervenciones depende mucho del grado de cumplimiento y la calidad de las actividades planeadas. Las intervenciones preventivas tienen un efecto menos notable sobre aquellos adolescentes que ya se declaran como fumadores. La prohibición de fumar en espacios públicos no implica un incremento de la prevalencia de consumo en espacios privados. Los países con políticas más claras y concretas de prohibición de fumar en espacios públicos son los que tienen una proporción más elevada de casas libres de humo.
URI: http://hdl.handle.net/2445/211325
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Clíniques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CBM_TESI.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons