Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22633
Title: El treball domèstic i la reproducció social
Author: Carrasco, Cristina
Keywords: Producció
Reproducció
Production
Reproduction
Issue Date: 1995
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: Per perpetuar-se a si mateixa, qualsevol societat, en qualsevol temps o lloc, necessita la confluencia de la reproducció de les especies i de la producció de béns. La relació entre I'una i I'altra ha tingut diverses configuracions histbriques. En les societats occidentals actuals el sistema socio-econbmic pot ser vist constituyt pels dos subsistemes bisics, caracteritzats per I'esfera industrial -produir per a I'exterior- i l'esfera domestica -producció per al consum familiar-. Addicionalment, s'hi pot incloure un tercer subsistema: I'esfera pública, la qual té un paper bhicament redisuibutiu. L'objectiu general del treball és el d'analitzar el paper del treball domestic en la reproducció social. Des del marc tebric establert es despren que cada família, per garantir la seva supervivtncia i reproducció, combinari tres tipus d'ingressos: I'ingrés monetari (assalariat i no assalariat), els serveis proporcionats per les administracions públiques (salari social) i el treball domtstic. El seu pes relatiu variari segons el grup social al qual pertany la família. Consegüentment, per a qualsevol mesurament del treball domestic mínimament realista, els grups socials s'han de considerar de manera separada a fi d'establir les necessitats de cada grup. L'objectiu concret va ser el d'establir una mesura relativa del treball domestic, és a dir, analitzar la proporció de les necessitats totals de la família cobertes per la producció domestica en relació els altres dos mitjans, és a dir: l'ingrés monetari i els serveis públics. El treball de camp es dugué a terme a ]'kea Metropolitana de Barcelona durant el mes de febrer de 1990.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41666
It is part of: Documents d'anàlisi geogràfica, 1995, núm. 26, p. 73-81
URI: http://hdl.handle.net/2445/22633
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168682.pdf331.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons