Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22750
Title: Stratigraphic and tectonosedimentary development of the Eocene Sant Llorenç del Munt and Montserrat fan-delta complexes (Southeast Ebro basin margin, Northeast Spain)
Author: López Blanco, Miguel
Keywords: Estratigrafia
Eocè
Sant Llorenç del Munt, Serra de (Catalunya)
Montserrat (Catalunya : Massís)
Stratigraphic geology
Eocene Epoch
Sant Llorenç del Munt Mountains (Catalonia)
Montserrat Mountains (Catalonia)
Issue Date: 2006
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] En aquest article es volen sintetitzar els ambients deposicionals, la paleoclimatologia, l'evolució estructural, l'edat, les característiques de l'àrea font i l'organització seqüencial d'un marge de conca del nord-est espanyol a partir de dades sedimentològiques, pal·linològiques, estratigràfiques, estructurals i paleomagnètiques. Durant el creixement al Paleogen de les cadenes costaneres catalanes (caracteritzades per plecs i encavalcaments vergents al nord-nord-oest), dos ventalls costaners (Sant Llorenç del Munt i Montserrat) van progradar cap a la conca de l'Ebre. La condició sintectònica d'aquests dipòsits s'evidencia per la presència de fàcies i geometries directament relacionades amb el creixement d'estructures específiques i l'activitat tectònica de l'àrea font. S'ha deduït una evolució tectonosedimentària al llarg del marge de conca i s'ha mostrat una migració de la deformació cap al sud-oest. Els efectes de les elevades taxes de subsidència i aportaments sedimentaris associades amb l'elevació de l'orogen van influenciar directament l'organització seqüencial dels dos ventalls costaners. S'aprofundeix en la importància de les diferents superfícies clau relacionades amb els cicles bàsics, el model d'apilament de les seqüències d'alta freqüència i la formació de seqüències compostes de menor ordre, la duració i periodicitat associada amb cada jerarquia seqüencial, la continuïtat de les seqüències costaneres en zones continentals, i la importància relativa de la relació entre acomodació i variacions d'aportament sedimentari en el control de la jerarquia seqüencial.
[eng] The depositional environment, climatic conditions, structural evolution, age, catchment area characteristics, and sequence stratigraphic arrangement along an early Cenozoic forelandhinterland boundary in northeastern Spain were determined from sedimentologic, palynologic, stratigraphic, structural, and paleomagnetic data. As the transpressional Catalan Coastal Ranges (characterized by NNW-verging folds and thrusts) rose during the Paleogene, two fan-deltas prograded into the Ebro basin. The syntectonic condition of the Paleogene deposits is evidenced by facies and geometries directly related to the growth of specific structures and tectonic activity in the catchment area. A tectonosedimentary evolution was deduced along the basin margin, clearly indicating a NE to SW migration of the deformation. In the present study, the effects of high rates of subsidence and sediment supply, associated with orogenic uplift and loading, on the sequence-stratigraphic organization of two fandelta clastic wedges are highlighted. Specific topics addressed are the relevance of different key stratigraphic surfaces to the development of basic depositional cycles; the stacking pattern of high-order sequences, and the formation of lower-order composite sequences; the time span and periodicity recorded by the sequence hierarchy; the traceability of coastal sequences into the alluvial realm; and the relative importance of accommodation vs. sediment supply changes in controlling sequence hierarchy.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/CtS/article/view/349
It is part of: Contributions to Science, 2006, vol. 3, num. 2, p. 125-148
URI: http://hdl.handle.net/2445/22750
ISSN: 1575-6343
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
551046.pdf8.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons