Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23800
Title: El nou paradigma docent i la problemàtica de la implantació a les escoles d’empresarials d’acord amb el Pla Bolonya. Els estudis a les empreses, cobreixen les expectatives dels empresaris?
Other Titles: The new teaching paradigm and the problem of introducing the Bologna Plan in business schools
Author: Rodríguez Ávila, Núria
Monllau, Teresa
Keywords: Ensenyament d'economia i empresa
Educació superior
Espai Europeu d'Educació Superior
Economics and business education
Higher education
Issue Date: 2010
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [spa] El projecte Tunning sobre educació superior a Europa centra les seves accions, entre d'altres, a definir competències genèriques (instrumentals, interpersonals i sistèmiques) i competències específiques (saber concret d'un àmbit acadèmic). Les ciències socials es plantegen el repte d'adaptar aquest procés a unes certes mancances, perquè el servei que presta al mercat de treball no és tangible i està fet a mida. L'objectiu que persegueix és identificar les competències que, segons els docents, els empresaris i altres agents socials, han d'haver assolit els alumnes. Per realitzar el treball de camp, hem pres com a referència els professors i els empresaris relacionats amb la diplomatura de Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2005-2006.
[eng] The Tunning project on higher education focuses, among other issues, on the definition of generic (instrumental, interpersonal, and systemic) as well as specific competences. Social sciences face the challenge of adapting this process to the existence of some shortcomings in their usefulness for labour markets. The aim of the project is to identify competences that students should achieve, according to teachers, employers, and other social agents. The field work presented in this article focuses on teachers and employers related to the studies of Business Sciences of the Universitat Pompeu Fabra during the academic year 2005-2006.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/183748
It is part of: Papers : revista de sociologia, 2010, vol. 95, núm. 1, p. 213-226
URI: http://hdl.handle.net/2445/23800
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
564873.pdf582.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons