Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24467
Title: Anàlisi multivariada craniomètrica de les poblacions catalano-balears del passat
Author: Lalueza Fox, Carles, 1965-
Martín González, Antonio
Keywords: Anàlisi multivariable
Península Ibèrica
Anatomia comparada
Multivariate analysis
Iberian Peninsula
Comparative anatomy
Issue Date: 1995
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: S'ha portat a terme una analisi estadística de les dades craniometriques de les principals poblacions catalano-balears del passat, des de J'Edat del Bronze fins a l'Edat Mitjana, i posteriorment s'han integrat les poblacions en un context peninsular més ampli. S'han analitzalles relacions entre poblacions per mitja d'un analisi d'agrupament (cluster), emprant els algoritmes UPGMA i del "veí més proper" i la distancia euclídea al quadrat. Així mateix, s'ha realitzat un re-mostreig (bootstrap) per comprovar la robustes de les agrupacions obtingudes i un test de Mantel per comprovar el grau de concordan~a entre les poblacions femenines i masculines. Els resultats mostren que, a nivell peninsular, els Bascos són la població més diferenciada de la resta des d'un punt de vista morfologic, la qual cosa pot estar relacionada amb una major antiguitat d'aquesta població, potser present des de temps pre-neolítics. La segona font de variació peninsular la constitueixen dues poblacions amb possibles influencies foranies d'origen africa: jueus i musulmans. La resta de poblacions, incloent-hi les de Mallorca, són notablement homogenies a pesar de la seva heterogene'itat cultural, temporal i geogràtfica. Finalment, es conclou que no hi ha cap analisi estadística que objectivament recolzi I'existencia deIs tipus racials tradicionalmcnt descrits a la Península Iberica, i que responen a una visió tipologica i estatica de la diversitat humana.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165102/242639
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 1995, vol. 26, p. 9-18
URI: http://hdl.handle.net/2445/24467
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165592.pdf623.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons