Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28924
Title: Eficàcia de la teràpia dels miralls en el dolor de la Síndrome del Membre Fantasma en pacients amputats d'extremitats inferiors
Author: Benítez Reda, Joan
Martínez González, Paula
Palacios García, Montserrat
Ricarte Marín, Alba
Director/Tutor: Cabrera Jaime, Sandra
Keywords: Infermeria cardiovascular
Dolor
Cirurgia vascular
Amputació
Treballs de fi de màster
Cardiovascular disease nursing
Pain
Vascular surgery
Amputation
Master's theses
Issue Date: Jun-2012
Abstract: L'objectiu del nostre estudi és demostrar l'efectivitat de la teràpia dels miralls en la disminució del grau de dolor de la Síndrome del Membre Fantasma. Es tracta d'un estudi experimental grup control pretest-postest realitzat en pacients amputats de membre inferior amb dolor del membre fantasma, que acudeixen a les consultes externes de Cirurgia Vascular del Hospital Clínic de Barcelona durant un període de captació de dos anys. Partim d'una mostra de 374 subjectes, mitjançant mostreig consecutiu i repartits en dos grups aleatòriament de 187 subjectes. Les variables principals d'estudi seran l'aplicació de la teràpia dels miralls i el grau de dolor. Tanmateix es tindran en compte variables secundàries com el sexe, l'edat, el nivell d'amputació, el moment d'aparició i el tipus de dolor. Es realitzarà el control del grau del dolor en la valoració inicial del subjecte i cada quinze dies un cop iniciada la rehabilitació amb l'Escala Visual Anàloga (EVA) i el Qüestionari del dolor McGill adaptat. D'altra banda, mitjançat el Qüestionari de Qualitat de vida Espiditest, es valorarà si existeix una millora d'aquesta al finalitzar la teràpia aplicada. Aquest qüestionari es realitzarà a la primer i última visita. Per l'anàlisi de dades s'utilitzaran els programes estadístic SPSS V.12.0 i Excel de Microsoft. Es realitzarà un anàlisi estadístic descriptiu univariant, bivariant i inferencial de les diferents variables de l'estudi.
Note: Màster en Infermeria Cardiovascular, Universitat de Barcelona, Escola Universitària d'Infermeria, any: 2011-2012, Director: Joan Maria Estrada Masllorens. Tutora: Sandra Cabrera Jaime
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/28924
Appears in Collections:Màster - Infermeria en Insuficiència cardíaca: aguda, crònica i avançada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eficacia_terapia.pdf509.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons