Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28939
Title: Assaig clínic de la presència de complicacions de dos tipus de catèters venosos perifèrics: l'Abbocath® i el Venocath® en l'antibioteràpia
Author: Fontalba Rojas, Cristina
Mirada Ariet, Montse
Rodríguez Osorio, Anna
Director/Tutor: Cabrera Jaime, Sandra
Keywords: Infermeria cardiovascular
Catèters
Complicacions (Medicina)
Treballs de fi de màster
Cardiovascular disease nursing
Catheters
Complications (Medicine)
Master's theses
Issue Date: Jun-2011
Abstract: L'objectiu d'aquest estudi és avaluar quin tipus de catèter venós perifèric, l'Abbocath® o el Venocath® presenta menys complicacions en l'administració d'antibioteràpia. S'escullen pacients que se'ls administri l'Amoxicil·lina 1g/ Àc. Clavulànic 200mg (Augmentine 1g®) en el postoperatori, ja que és l'antibiòtic més comú. S'ha dissenyat un estudi experimental pur amb dos grups de pacients intervinguts de Cirurgia General i Digestiva de forma programa en l'Hospital Universitari de Bellvitge. En tots dos grups s'administrarà el mateix antibiòtic, amb diferent catèter venós perifèric, l'Abbocath® o el Venocath®, amb la finalitat de poder comparar l'aparició de complicacions. El tipus de mostreig serà un no probabilístic accidental amb una mostra aproximada de 818 pacients, ja que es dividirà en dos grups de 409 pacients cada un. Les variables de l'estudi són els catèters venosos utilitzats i les complicacions presentades (flebitis, extravasació, obstrucció). S'ha creat una taula de valoració que s'entregarà al personal d'infermeria, per tal de registrar el seguiment de les possibles aparicions de complicacions mitjançant l'escala de Maddox, entre altres factors. Les dades s'analitzaran amb el programa estadístic SPSS V.20. Es realitzarà un anàlisi estadístic descriptiu univariant i bivariant de les diferents variables de l'estudi.
Note: Màster en Infermeria Quirúrgica, Universitat de Barcelona, Escola Universitària d'Infermeria, any: 2011-2012, Director: Joan Maria Estrada Masllorens. Tutora: Sandra Cabrera Jaime
URI: http://hdl.handle.net/2445/28939
Appears in Collections:Màster - Infermeria Quirúrgica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
assaig_clinic.pdf601.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons