Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32182
Title: Impacte d'un programa de gestió de casos a pacients crònics complexos
Author: Pérez Giménez, Gemma
Director/Tutor: Roca Roger, Montserrat
Keywords: Infermeria
Malalts crònics
Tèsis de màster
Nursing
Chronically ill
Master's theses
Issue Date: 2012
Abstract: Introducció: Les malalties cròniques constitueixen un problema de salut emergent. Per tant, els sistemes sanitaris precisen programes d’atenció als pacients crònics complexos per tal de millorar-ne la qualitat de vida i la sostenibilitat del sistema sanitari. Objectius: 1- Comparar la freqüència hospitalària d’un grup de pacients pluripatològics abans i després d’incloure’ls al programa de gestió de casos d’infermeria. 2- Avaluar l’eficàcia de la persona que aplica les cures als pacients. Població: Fundació Hospital Asil de Granollers. Àmbit d’estudi : Els pacients inclosos al programa d’atenció al malalt crònic i els cuidadors principals de les persones dependents durant el període desembre 2012 - desembre 2013. Metodologia: Per al primer objectiu, el disseny serà pre-experimental d’un sol grup. Per al segon, s’utilitzarà la metodologia qualitativa fenomenològica utilitzant el paradigma constructivista. Com a instrument s’utilitzarà l’índex de Barthel, l’índex de Charlson; i una graella d’elaboració pròpia per a les variables d’estudi. Per a les dades qualitatives es realitzaran entrevistes en profunditat. Per a l’anàlisi de dades quantitatives s’utilitzarà el paquet estadístic SPSS versió 18.0, es realitzaran les anàlisis descriptives i de contrast d’hipòtesis. Per les qualitatives s’utilitzarà el programa informàtic ATLAS. Ti 5.2, i s’analitzarà el contingut de les entrevistes.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2011-2012, Director: Montserrat Roca Roger
URI: http://hdl.handle.net/2445/32182
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
impacte_programa.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons