Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32346
Title: Diagnòstic en profunditat sobre la integració dels i les joves de 14 a 18 anys migrats a Catalunya (Memòria)
Author: Vilà Baños, Ruth
González Mediel, Olga
Luna González, Esther
Marín Gracia, Ma. Ángeles, 1955-
Palou Julián, Berta
Pavón Ferrer, Maria Àngels
Sabariego Puig, Marta
Velasco Martínez, Anna
López-Dávila, Erika
Keywords: Integració social
Joves
Emigració i immigració
Educació intercultural
Catalunya
Social integration
Youth
Emigration and immigration
Social integration
Catalonia
Issue Date: 15-Jun-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La finalitat d’aquest projecte és aprofundir en el procés d’integració socioeducativa de la joventut migrada a Catalunya, específicament, dels i les joves entre 14 i 18 anys. Entre els resultats destaquem que els joves tenen un concepte força tancat i excloent del concepte de ciutadania com a estatus, i un baix grau de coneixement de la diversitat cultural, especialment els joves autòctons; tot i que tenen una actitud de reconeixement i acceptació, favorable a la convivència intercultural, tant al centre educatiu com al seu barri. No obstant, tenen una visió de la diversitat cultural i del fet migratori en clau de coexistència, sense el reconeixement que suposaria un pas més per a la convivència. La immigració és vista com un col·lectiu vulnerable, amb un baix nivell econòmic i cultural i que també és percebut com un problema i, fins i tot, com a causant de les dificultats que actualment pateix i travessa el conjunt de la societat. Els joves tendeixen a relacionar-se amb el seu grup cultural, i responen de forma passiva en la comprensió i actuació davant dels problemes i assumptes públics. Entre els elements que valoren per sentir-se ciutadà té una especial importància la llengua. Els joves que fa més de 10 anys que viuen a Catalunya són els que tendeixen a tenir un sentiment de pertinença cívica amb el lloc de residència. De fet, com més temps porten els joves estrangers vivint al lloc d’acollida, perden importància elements d’identificació cultural del país d’origen, però la religió, les celebracions populars, l’art i la tendència a formar parella són elements identitaris del lloc d’origen, més estables. Es demana una intervenció urgent en diversos nivells i destinades a diferents agents. Destaquem: -La importància d’una acollida afectiva i efectiva, -Potenciar espais de trobada, -Treballar els prejudicis, -Transversalitzar l’educació intercultural, - Potenciació de l’aprenentatge de la llengua catalana, -Formació del professorat en competències interculturals.
[eng] The purpose of this project is to deepen the integration process of socio youth migrated to Catalonia, specifically of young people between 14 and 18. The results highlight that young people have a very closed and exclusive concept of citizenship as a status and a low level of awareness of cultural diversity, especially the young natives, although they have an attitude of acceptance and recognition, favorable intercultural harmony in both the school and its neighborhood. However, they have a vision of cultural diversity and of migration in terms of coexistence, without recognition that would be a step towards coexistence. Immigration is seen as a vulnerable group, with a low economic and cultural and it is also perceived as a problem, even as the cause of suffering and the difficulties that currently crosses the whole of society. Young people tend to relate to their cultural group, and respond passively in the understanding and action in public affairs and problems. Among the elements to feel valued citizen language has a special importance. The young people over 10 years living in Catalonia are those that tend to have a civic sense of belonging to the place of residence. In fact, the longer he young foreigners lives in a place, losing important elements of cultural identification of origen country; religion, popular celebrations, art and the couple are identity elements from origin, more stable. It demands an urgent intervention at various levels and for different agents. Highlights: -The importance of effective and affective reception, - Strengthen meeting spaces, - Work bias, - Transversalise intercultural education, - Reinforce the learning of Catalan, - Teacher training in intercultural competences
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/32346
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMORIA_ARAFI_2010.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons