Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32672
Title: Memòria del projecte: Trajectòries d'èxit de joves immigrants a l'ensenyament superior i al món professional
Other Titles: Trajectòries d'èxit de joves immigrants a l'ensenyament superior i al món professional
Author: Sancho, Juana Ma.
Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Herraiz García, Fernando
Padilla Petry, Paulo
Fendler, Rachel
Arrazola Carballo, Judith
Giró Gràcia, Xavier
Valenzuela Segura, Roser
Keywords: Joves
Emigració i immigració
Investigació educativa
Política educativa
Èxit
Memòries
Youth
Emigration and immigration
Educational research
Educational policy
Success
Memoirs
Issue Date: 2012
Abstract: [cat] L'educació dels immigrants és un tema prioritari a les agendes polítiques de molts països de la OCDE. En molts casos, els governs s'han preocupat especialment de la seva integració al món del treball però creix l'interès en els seus resultats al sistema educatiu i en la revisió de les polítiques adreçades a respondre a les seves necessitats educatives i formatives. La majoria d'aquests estudis es situen a l'esfera de l'educació infantil, primària, secundaria i formació professional, per això resulta pràcticament impossible trobar informes que analitzin el baix percentatge d'accés d'estudiants immigrants extracomunitaris a la universitat (al voltant de 3,3% en el cas de Catalunya); que contribueixin a entendre els factors que configuren les trajectòries d'èxit escolar i d'integració laboral dels estudiants immigrants que accedeixen i completen els estudis universitaris; que puguin donar pautes per desenvolupar polítiques educatives que millorin els resultats d'aprenentatge dels estudiants immigrants; i que puguin servir com a mirall i incentiu per a altres persones immigrants i, perquè no, també del país. Aquest projecte ha estudiat el conjunt d'elements que condicionen l'accés dels joves immigrants als estudis universitaris, i a l'estatus laboral que els hi hauria de possibilitar la seva formació universitària. L'estudi ha consistit en una metaanàlisi dels documents existents sobre el tema i en la realització de 8 narratives biogràfiques; quatre de persones cursant diferents estudis a les universitats catalanes i quatre que ja s'han incorporat al món del professional. Aquestes narratives venen acompanyades de 8 vídeos que exploren noves maneres de visibilització d'aquesta població i es transformen en una pràctica d'autoria. Aquest material visual pot servir com a recurs educatiu, en la mida que pugui ser un mirall i un incentiu per a altres persones immigrants i del país.Finalment, presenta un seguit de recomanacions per als responsables de les polítiques i dels centres educatius.
[eng] Educating immigrants is becoming a priority in most OECD countries' political agendas. National governments seem particularly interested in immigrant incorporation into the labour force. However, interest in immigrants' results in school and a general revision of the policies that are meant to address and respond to their educational and training needs is gaining prevalence. Most of these studies focus on early-childhood, primary and secondary education, and vocational training. This makes it nearly impossible to find studies that: analyse the low percentage of immigrant students who enter the university (approximately 3.3% in Catalonia); contribute to understanding what factors influence immigrant students' journeys through higher education and into the professional sector; offer recommendations for developing educational policy aimed at improving the learning results of immigrant students; and provide role models and inspiration for other immigrants, or the country as a whole. Our project has studied the various elements that condition young immigrants' access to higher education and their integration into the professional occupations that, in theory, they prepared for. The study consisted in a meta-analysis of existing relevant reports and documents and involved the elaboration of 8 narrative biographies – four on subjects currently enrolled in Catalan universities and four on subjects who have received a university degree and who are now at work in the professional sector. We have also created 8 videos in collaboration with the participants, which explore new methods for giving visibility to this part of the immigrant population, allowing them the opportunity to discuss the issues and add their own voice. This visual material can serve as an educational resource, to the extent the videos can be used for inspiration and reflection, by immigrants and native-born people alike, throughout Catalonia. Finally, this project has resulted in a set of policy recommendations written both for political bodies and educational centres.
[spa] La educación de los inmigrantes es un tema prioritario en las agendas políticas de muchos países de la OCDE. En muchos casos, los gobiernos se han preocupado especialmente de la integración al mundo laboral de estas personas, pero crece el interés por los resultados en el sistema educativo y en la revisión de las políticas dirigidas a responder a sus necesidades educativas y formativas. La mayoría de estos estudios se sitúan en el marco de la educación infantil, primaria, secundaria y la formación profesional, por esta razón resulta casi imposible encontrar estudios que analicen el pequeño porcentaje de estudiantes inmigrantes extracomunitarios que acceden a la universidad (cerca de un 3'3% en el caso de Cataluña); que contribuyan a entender los factores que configuran las trayectorias de éxito escolar y de integración laboral de los estudiantes inmigrantes que acceden y completan los estudios universitarios; que puedan dar pautas para desarrollar políticas educativas que mejoren los resultados de aprendizaje de los estudiantes inmigrantes; y que puedan servir como espejo e incentivo para otras personas inmigrantes y, porque no, también del país. Este proyecto ha estudiado el conjunto de elementos que condicionan el acceso de jóvenes inmigrantes a los estudios universitarios, y al estatus laboral que les posibilitaría su formación universitaria. El estudio ha consistido en un metanálisis de los documentos existentes sobre el tema, y en la realización de 8 narrativas biográficas; cuatro de personas cursando diferentes estudios en universidades catalanas y cuatro que ya se han incorporado al mundo profesional. Estas narrativas vienen acompañadas de 8 videos que exploran nuevas formas de visibilización de esta población y que se transforman en una práctica de autoría. Este material visual puede servir como recurso educativo, en la medida que pueda ser un espejo y un incentivo para otras personas inmigrantes y del país. Finalmente, presenta una serie de recomendaciones para los responsables de las políticas y de los centros educativos.
Note: Generalitat de Catalunya, Secretaria per la Immigració AGAUR. 2010 ARF1 00039.
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/32672
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESBRINA_Sancho et al ARAFI_2012.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons