Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33605
Title: Labor Mobility and Productivity Growth
Author: Raurich, Xavier
Sánchez-Losada, Fernando
Vilalta-Bufí, Montserrat
Keywords: Creixement econòmic
Desenvolupament econòmic
Aprenentatge organitzatiu
Mobilitat laboral
Mercat de treball
Mobilitat social
Política laboral
Economic growth
Economic development
Organizational learning
Occupational mobility
Labor market
Social mobility
Labor policy
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/254]
Abstract: [cat] Els models de creixement amb aprenentatge suposen que el coneixement après en producció es transmet de forma lliure i instantània a tota l'economia. En con- seqüència, l'economia presenta economies d'escala creixents i el creixement de la productivitat (TFP) és endògena. No obstant, el supòsit de difusió instantània del coneixement és poc realista. La difusió del coneixement necessita temps i algun canal de transmissió. En aquest article suposem que el coneixement es transmet amb la contractació de treballadors nous (learning-by-hiring). En el nostre model la difusió instantània i lliure de coneixement pot ocórrer només dins d'un sector. La difusió de coneixement entre sectors pot ocórrer només a través de la mobilitat de treballadors, i per tant, el mercat de treball determina el nivell i la taxa de creixement de productivitat (TFP). Estudiem com els costos de mobilitat laboral modifiquen l'equilibri sota dos escenaris: creixement endogen i exogen. A més, demostrem que d'altres ineficiències del mercat laboral, com són les taxes o els costos de cerca, poden reduir la mobilitat laboral, i per tant, modificar la TFP.
[eng] Growth models of learning-by-doing assume that knowledge learned in produc- tion gets freely and instantly spread to the whole economy. As a result, the econ- omy exhibits aggregate increasing returns and the total factor productivity (TFP) growth is endogenous. However, the assumption of instant di¤usion of knowledge seems unrealistic. Di¤usion of knowledge takes time and requires some channel of transmission. In this paper we assume this transmission channel is learning-by- hiring, since knowledge is embodied in workers. We present a model where the free and instant di¤usion of knowledge may exist only within sectors, but not across sectors. Di¤usion of knowledge across sectors can only occur through the mobility of labor and, therefore, the labor market determines both the level and growth of TFP. We investigate how labor mobility costs modify the equilibrium outcome of such an economy considering two scenarios: endogenous and exogenous growth. Moreover, we show that other labor market ine¢ ciencies, such as labor income taxes or labor search costs, may reduce labor mobility and therefore modify TFP.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11254.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/254
URI: http://hdl.handle.net/2445/33605
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-254_Raurich.pdf195.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons