Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33977
Title: Land use changes, landscape ecology and their socioeconomic driving forces in the Spanish Mediterranean coast (the Maresme County, 1850-2005)
Author: Parcerisas i Benedé, Lluís, 1978-
Marull, Joan
Pino i Vilalta, Joan
Tello, Enric
Coll, Francesc
Basnou, Corina
Keywords: Ecologia del paisatge
Ordenació del territori
Ecologia humana
Protecció del paisatge
Desenvolupament rural
Utilització del sòl
Landscape ecology
Regional planning
Human ecology
Landscape protection
Rural development
Land use
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco12/273]
Abstract: [cat] Utilitzem un conjunt de mètriques del paisatge per estudiar l'evolució a llarg termini seguida en una típica zona costanera del Mediterrani des de 1850 fins a 2005, que mostren una greu deterioració del medi ambient entre 1950 i 2005. Les principals forces motores d'aquesta degradació del paisatge han estat el creixement urbà experimentat a les antigues zones agrícoles situades a les planes litorals, juntament amb l'abandonament i la reforestació dels vessants dels pujols interceptats per àrees residencials de baixa densitat, carreteres i altres infraestructures lineals. Duem a terme una anàlisi estadística de redundància (RDA) amb la finalitat d'identificar els que considerem com alguns agents rectors socioeconòmics i polítics d'última instància d'aquests impactes ambientals. Els resultats confirmen les nostres hipòtesis interpretatives, que són que: 1) els canvis en les cobertes i usos del sòl determinen canvis en les propietats dels paisatge, tant estructurals com funcionals; 2) aquests canvis no es produeixen per atzar, sinó que estan relacionats amb factors geogràfics i forces socioeconòmiques i polítiques.
[eng] We use a set of landscape metrics to study the long-term environmental transformation of a typical coastal Mediterranean area from 1850 to 2005. Our figures show a dramatic environmental deterioration between 1950 and 2005. The main proximate drivers of this landscape degradation are the effects of urban sprawl on former agricultural areas located in the coastal plains, together with the abandonment and reforestation of hilly slopes intercepted by low-density residential areas, highways, and other linear infrastructures. We carry out a statistical redundancy analysis (RDA) to identify certain ultimate socioeconomic and political drivers of these environmental impacts. The results confirm our interpretive hypothesis that: 1) land cover changes determine changes in landscape properties, both structural and functional; 2) these changes are not at random, but related to geographical endowments and socioeconomic or political drivers.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E12273.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2012, E12/273
URI: http://hdl.handle.net/2445/33977
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12-273_Parcerisas.pdf742.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons