Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34792
Title: Ammonits de l'Aptià inferior de la península Ibèrica. Bioestatigrafia i aportacions a l'estudi del Oceanic Anoxic Event 1a
Author: Moreno-Bedmar, Josep Anton
Director/Tutor: Salas, Ramon (Salas Roig)
Company Sempere, Miguel
Martínez Ribas, Ricardo
Keywords: Paleontologia
Petrologia
Aptià
Península Ibèrica
Paleontology
Petrology
Aptian
Iberian Peninsula
Issue Date: 5-Mar-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral tracta sobre el registre d'ammonits de l'Aptià inferior de la península Ibèrica (Conca del Maestrat, Domini Prebètic, Conca de Salou-Garraf, Conca Basco-Cantàbrica i Conca d'Organyà) on es proposen cinc biozonacions regionals per cada zona d'estudi que són sintetitzades en una global per l'Aptià inferior de la península Ibèrica. La biozonació global es contrasta amb la biozonació d'ammonits mediterrània estàndard per a aquest període de temps, l'Aptià inferior. La biozonació proposta per a l'Aptià inferior de la península Ibèrica, proposada en aquesta tesi doctoral, és més precisa que l'estàndard estant constituïda pel mateix nombre de zones (Deshayesites oglanlensis, Deshayesites forbesi, Deshayesites deshayesi i Dufrenoyia furcata) i cinc subzones (Deshayesites luppovi, Roloboceras hambrovi, Deshayesites grandis, Dufrenoyia furcata i Dufrenoyia dufrenoyi) a diferència de l'estàndard que únicament té una subzona (Deshayesites grandis). Es concreta l'edat de les formacions Margues del Forcall i Villarroya de los Pinares de la Conca del Maestrat i es precisa substancialment el coneixement cronostratigràfic anterior a la present tesi. A la Conca de Salou-Garraf es millora la cronostratigrafia de les unitats Margues de Vallcarca i Calcàries del Farreny. Pel que fa a la Conca Basco-Cantàbrica, es concreten les edats de les formacions Errenaga i Patrocinio. Finalment a la Conca d'Organyà es precisa l'edat de la Formació Margues de Cabó. Per primera vegada s'ha caracteritzat el Esdeveniment anòxic oceànic 1a (OAE 1a) a la Conca del Maestrat mitjançant el registre d'isòtops estables de carboni 13 (δ13C). S'ha calibrat l'edat de l'OAE 1a amb ammonits, a la Conca del Maestrat, el Domini Prebètic i la Conca Basco-Cantàbrica, atribuint-lo a la part mitjana-alta de la biozona Deshayesites forbesi. A la Conca del Maestrat i el Domini Prebètic s'ha realitzat un acurat calibratge biostratigràfic d'aquest registre isotòpic de l'Aptià inferior. Com a fet destacable, en el Domini Prebètic s'ha caracteritzat una petita però notable excursió, cap a valors menors, en la base de la biozona Dufrenoyia furcata que es pot reconèixer també en algunes seccions franceses de l'Aptià inferior (Plataforma Provençal i a la Conca Vocontiana).
[eng] This thesis is about the lower Aptian ammonite record of the Iberian Peninsula (Maestrat Basin, Prebetic Domain, Salou-Garraf Basin, Basque-Cantabrian Basin and Organyà Basin). The author propose a five regional biozones for each study area that are synthesized into a global one. The global biozonation contrasts with the Mediterranean standard ammonite biozonation for this period of time, the lower Aptian. The proposal biozonation for the lower Aptian of the Iberian Peninsula is more accurate … [+]than the standard being established by the same number of zones (Deshayesites oglanlensis, Deshayesites forbesi, Deshayesites deshayesi and Dufrenoyia furcata) and five subzones (Deshayesites luppovi, Roloboceras hambrovi, Deshayesites grandis, Dufrenoyia furcata and Dufrenoyia dufrenoyi) unlike the standard is only one subzone (Deshayesites grandis). This thesis has clarified the age of the formations Margas del Forcall and Villarroya de los Pinares of the Maestrat Basin. In Salou-Garraf Basin improving chronostratigraphic knowledge of the units Margas de Vallcarca and Calcàries del Farreny. In addition the Basque-Cantabrian Basin the ages of the Formations Errenaga and Patrocinio have been precise. Finally, in Organyà Basin, specifying the age of the Cabó and Prada formations. For the first time we characterized the Oceanic Anoxic Event 1a (OAE 1a) in the Maestrat Basin by means the record of the stable isotopes of carbon 13 (δ13C). The age of OAE 1a are calibrated with ammonites in Maestrat Basin, Prebetic Domain and Basque-Cantabrian Basin, in the upper middle part of the Deshayesites forbesi zone. I also precise the biostratigraphic calibration of this isotopic record of the lower Aptian with ammonite biozonation in Maestrat Basin and Prebetic Domain. In addition a remarkable fact, in Prebetic Domain has been marked a small but conspicuous excursion, toward lower values, at the base of the Dufrenoyia furcata zone can be recognized also in some French sections of the lower Aptian.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34792
ISBN: 9788469320914
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAMB_TESI.pdf13.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.