Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35859
Title: Lectura i biblioteques populars. Model de col·lecció i lectura a les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1922.
Author: Llobet Domènech, Jordi
Director/Tutor: Estivill Rius, Assumpció
Keywords: Col·leccions (Fons bibliogràfics)
Llibres i lectura
Biblioteques públiques
Collections (Bibliographical collections)
Books and reading
Public libraries
Issue Date: 7-May-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Estudi històric que analitza el procés de formació i el contingut de les col.leccions de les biblioteques populars creades pel govern mancomunal entre 1918 i 1922: Valls, Olot, Sallent, Borges Blanques, Canet de Mar, El Vendrell, Pineda i Figueres. L'objectiu de la recerca és descriure la tria dels llibres i delimitar els valors culturals i ideològics que conformen la proposta de lectura de les biblioteques. Amb aquest objectiu, el treball situa en primer lloc l'horitzó polític, cultural, bibliotecari i editorial on s'emmarca la proposta; i a continuació, s'ocupa de la descripció, l'avaluació i la recepció de la tria bibliogràfica. La informació bibliogràfica s'ha inventariat en una base de dades que ha permès efectuar una valoració quantitativa i qualitativa del fons de les biblioteques. L'anàlisi identifica, d'una banda, les línies mestres del desenvolupament del fons i, de l'altra, enllaça els autors i els textos de referència de la tria amb els cànons i els moviments culturals de l'època. La resposta dels municipis i dels lectors a la proposta bibliogràfica s'ha obtingut a partir d'un ventall de testimonis documentals: la premsa local i comarcal; les memòries dels patronats de les biblioteques; i, les memòries i els informes de les bibliotecàries destinades a cada població. La recerca constata el compromís de la proposta de lectura amb el programa de govern de la Mancomunitat i amb els valors culturals i ideològics del catalanisme conservador, com a força política que el dirigeix. La recerca analitza també els trets específics de la intervenció d'Eugeni d'Ors i de Jordi Rubió i Balaguer, directors del sistema de biblioteques populars, a l'hora de formar les col.lecions de les biblioteques. La recerca se situa en els orígens de la tradició bibliotecària catalana per reconèixer els valors i els discursos específics sobre els llibres i la lectura que s'elaboren des de l'espai de la biblioteca pública, a partir del moment en què es crea i s'institucionalitza aquest espai a Catalunya, a començaments del segle XX.
[eng] "Reading and popular libraries. Model of collection and reading development at the Mancomunitat of Catalonia popular libraries: 1918-1922" TEXT: Historical research on the creation and content of the collection of the popular libraries created by the Mancomunitat of Catalonia between 1918 and 1922 at Valls, Olot, Sallent, Borges Blanques, Canet de Mar, El Vendrell, Pineda and Figueres. The research's aim is to describe the book collection and define the cultural and ideological values that shape the reading offer at the libraries. In order to attain this aim, the essay firstly presents a political, cultural, library and publishing industry background that frames the proposal, and then it tends to the description, evaluation and reception of the bibliographic selection. The bibliographic information has been introduced in a data base that has permitted a quantitative and qualitative evaluation of the libraries collections. The analysis identifies on one side the main lines of the collection development, and on the other side it matches the selected authors and reference texts with the reading canons and the cultural movements of that time. The answer of the municipalities and the readers to the bibliographic proposal has been obtained from different documentary evidence: local newspapers, the annual reports of the libraries trusts and the reports of the librarians in each town. The investigation ascertains the compromise of the reading proposal with the Mancomunitat's government programme and the cultural and ideological values of the conservative catalanism, the ruling political force at the time. The investigation also analyzes the specific characteristics of Eugeni d'Ors and Jordi Rubió i Balaguer's intervention in the collection development of the libraries as directors of the popular libraries system. The research is situated at the origins of the Catalan librarian tradition to recognize the book and reading speeches that are drawn up at the public library spaces, from the moment that these spaces were created and institutionalised in Catalonia, at the beginning of the 20th Century.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35859
ISBN: 9788469158319
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JLD_Introduccio.pdf110.5 kBAdobe PDFView/Open
02.JLD_CAP_2.pdf388.55 kBAdobe PDFView/Open
03.JLD_CAP_3.pdf531.35 kBAdobe PDFView/Open
04.JLD_CAP_4.pdf327.98 kBAdobe PDFView/Open
05.JLD_CAP_5.pdf463.09 kBAdobe PDFView/Open
06.JLD_CAP_6.pdf331.08 kBAdobe PDFView/Open
07.JLD_CAP_7.pdf308.07 kBAdobe PDFView/Open
08.JLD_CAP_8.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open
09.JLD_CAP_9.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open
10.JLD_CONCLUSIONS.pdf129.52 kBAdobe PDFView/Open
11.JLD_BIBLIOGRAFIA.pdf182.23 kBAdobe PDFView/Open
12.JLD_ANNEXOS.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.