Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36022
Title: Implicació de la leptina en l'efecte del tungstat sòdic sobre el pes corporal
Author: Canals Almazán, Ignasi
Director/Tutor: Gomis, Ramon, 1946-
Keywords: Obesitat
Pes corporal
Leptina
Wolframats
Obesity
Body weight
Leptin
Tungstates
Issue Date: 29-Mar-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'increment de la prevalença de l'obesitat durant les últimes dècades conjuntament amb el limitat efecte sobre la perduda de pes corporal, així com els diversos efectes adversos produïts pels tractaments actualment disponibles, impliquen la necessitat de trobar noves aproximacions terapèutiques al tractament d'aquesta malaltia. El tungstat sòdic s'ha mostrat com un nou i potencial agent per al tractament de l'obesitat, mitjançant l'increment de la despesa energètica i la reducció del guany ponderal com s'ha observat en rates amb obesitat induïdes per la dieta. A causa del paper clau de la leptina com citocina reguladora de l'homeòstasi energètica, l'objectiu d'aquest estudi ha estat la determinació de la implicació de la leptina en l'efecte reductor de guany ponderal del tungstat. El tractament amb tungstat en models deficients en la leptina o el receptor de la leptina, perd el seu efecte sobre la reducció del pes corporal i de la ingesta, i sobre l'increment de la despesa energètica. Els ratolins ob/ob trasplantats amb teixit adipós de ratolins control, recuperen parcialment els nivells circulants de leptina, el que provoca un reducció del pes corporal i la ingesta, a més d'un increment en la despesa energètica. Aquests efectes en els ratolins trasplantats es van veure magnificats com a conseqüència del tractament amb tungstat. Els animals sense deficiències en la sistema de senyalització de la leptina també redueixen la ingesta i el pes corporal i incrementen la despesa energètica en resposta al tungstat, i a quests efectes estan acompanyats de canvis en el perfil d'expressió gènica en el teixit adipós marró, contràriament al que s'observa en els animals amb deficiències en leptina, en els que no hi ha canvis en el teixit adipós marró. L'expressió hipotalàmica dels gens Npy, Agrp i Cart, involucrats en la regulació de l'homeòstasi energètica mitjançant la leptina, està modificada pel tractament amb tungstat d'una forma depenent a la leptina. Aquests resultats indiquen que el tungstat es comporta com un potenciador de l'acció de la leptina per a reduir la ingesta i incrementar la termogènesis mitjançada pel teixit adipós marró, promovent la reducció del guany ponderal i l'adipositat. A més l'acció del tungstato està mitjançada, com a mínim en part, per la potenciació dels efectes de la leptina en l'hipotàlem.
[eng] The worldwide increasing prevalence of obesity last decades and the limited effects on body weight (BW) loss as well as several adverse effects of current available treatments, implies the necessity to find new approaches to treat this disease. Sodium tungstate has been evidenced as a potential novel agent to treat obesity, by increasing energy expenditure and reducing BW gain in diet induced obese (DIO) rats. Since leptin is a key regulator of energy homeostasis, the aim of the current study was to determine the implication of this adipocytokine on tungstate antiobesity effects. Tungstate treated leptin deficient animals did not change BW, food intake (FI) or whole-body energy expenditure (EE). Wild-type adipose tissue transplanted ob/ob mice partially restored circulating leptin levels leading to a reduction of BW, FI, and an increase of EE. Magnified effects were recorder in these animals with tungstate treatment. Animals with no deficit in the leptin signaling system also reduced FI and BW and increased EE in response to tungstate, acompanied with gene expression changes in brown adipose tissue (BAT), in contrast to leptin deficient animals in which no BAT changes were detected. Hypothalamic Npy, Agrp and Cart gene expression, involved in leptin regulation of energy homeostasis, were modified by tungstate in a leptin-dependent manner. These results indicate that tungstate behaves as an enhancer of leptin actions to reduce FI and increase BAT mediated thermogenesis, promoting the reduction of BW gain and adiposity. Furthermore tungstate actions are partially mediated by enhancing the hypothalamic leptin effects.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36022
ISBN: 9788469077221
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ICA_TESI.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.