Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36635
Title: Mecanismes de formació del trombe en condicions de flux arterial: Efecte de la proteïna C-reactiva, la inflamació i la rosuvastatina
Author: Molins Monteys, Blanca
Director/Tutor: Badimón, Lina, 1953-
Mendieta Fiter, Carlos
Ambrosio Viale, Santiago
Keywords: Plaquetes sanguínies
Trombosi
Proteïnes de la sang
Blood platelets
Thrombosis
Blood proteins
Issue Date: 30-Sep-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els mecanismes d'adhesió plaquetària i formació de trombes arterials venen determinats en gran mesura per l'entorn biomecànic, concretament per la velocitat i l'esforç de cisalla local. El present treball pretén aprofundir en el coneixement de diferents mecanismes inflamatoris implicats en el desencadenament de la trombosi arterial, concretament en els processos d'adhesió i activació plaquetàries. La creixent importància de la proteïna C-reactiva (CRP), un reactant de fase aguda, no només com a marcador sino com a modulador de la malaltia cardiovascular, així com la controvèrsia que ha sorgit dels seus estudis ens va plantejar estudiar l'efecte de les diferents isoformes de la CRP sobre el creixement del trombe en condicions de flux arterial. Així, vam conloure que les diferents isoformes de la CRP difereixen en els seus efectes sobre el creixement del trombe. Concretament, la isoforma monomèrica de CRP (mCRP) té un fenotip protrombòtic que indueix activació i adhesió plaquetària i el creixement del trombe en condicions de flux arterial, tant quan es troba en forma circulant com immobilitzada, mitjançant l'increment de P-selectina a la superfície plaquetària. En canvi, la isoforma nativa (natCRP) no té cap efecte en l'adhesió plaquetària ni en el creixement del trombe. Tanmateix, la CRP interacciona amb les plaquetes i s'incorpora a l'estructura tridimensional del trombe. D'altra banda, es desconeix si l'oclusió coronària per se, en absència de malaltia ateroscleròtica subjacent i altres factors de risc, pot produir una resposta inflamatòria aguda tant local com sistèmica que indueixi l'activació i adhesió de les plaquetes. Així, vam demostrar en un model porcí d'infart de miocardi que la isquèmia miocàrdica, en absència d'aterosclerosi, indueix expressió de mCRP cardíaca i provoca una resposta inflamatòria local i sistèmica i una major adhesió i activació plaquetària. Finalment, degut a que els efectes beneficiosos de les estatines en la prevenció de la malaltia aterotrombòtica van més enllà dels seus efectes hipolipemiants, es va estudiar l'efecte de la rosuvastatina sobre la formació del trombe amb l'objectiu d'identificar nous potencials mecanismes protectors de la rosuvastatina. Mitjançant un sistema de perfusió in vitro vam demostrar que la rosuvastatina inhibeix l'adhesió plaquetària en condicions de flux arterial i venós. Mitjançant un abordatge proteòmic vam demostrar que la rosuvastatina produeix un augment de GRP78 a la membrana de les plaquetes perfundides, que interacciona amb el factor tissular (TF), reduint la seva activitat procoagulant.
[eng] Mechanisms of thrombus formation and platelet adhesion are regulated by flow-mediated interactions where shear rate and shear stress play a key role. The present work aimed to study the role of inflammation in thrombus formation and platelet adhesion. The growing interest of C-reactive protein (CRP), an acute phase reactant, not only as a marker but also as a maker of cardiovascular disease, lead us to study the effect of the different CRP isoforms on thrombus formation under arterial flow conditions. We found that CRP isoforms differ in their effects on thrombus growth. Indeed, the monomeric isoform (mCRP) shows a prothrombotic phenotype and enhances platelet activation and adhesion under flow, both in a circulating form and immobilized with the activating substrate increasing platelet surface P-selectin expression. In contrast, native CRP (natCRP) has no effect on thrombus growth. Additionally, we observed that CRP isoforms interact with adhered platelets and incorporate on the structure of the growing thrombi. On the other hand, we studied whether coronary occlusion per se, in the absence of atherosclerotic disease and other risk factors, induces an inflammatory response triggering platelet adhesion and activation. We found in a porcine model of myocardial infarction that ischemia, in the absence of atherosclerosis, induces cardiac mCRP expression and produces a local and systemic inflammatory response triggering platelet adhesion and activation. Finnally, since beneficial effects of statins (lipid lowering drugs) go beyond its lipid-lowering effects, we studied the effect of rosuvastatin, a new available statin, on thrombus formation under flow with the aim to identify novel potential beneficial effects of rosuvastatin. Indeed, we found that rosuvastatin inhibits platelet adhesion under venous and arterial flow conditions. By means of a proteomic approach, we showed that rosuvastatin increases GRP78 (Glucose-regulated protein 78) on the platelet surface, which interacts with tissue factor reducing its procoagulant activity.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36635
ISBN: 9788469346327
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques II

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BMM_TESI.pdf13.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.