Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42191
Title: Estudi de les mutacions dels exons 2 i 4 del gen HFE en pacients amb porfiria cutània tarda esporàdica
Author: Toll Abelló, Agustí
Director/Tutor: Herrero Mateu, Carmen
Keywords: Mutació (Biologia)
Porfíria
Mutation (Biology)
Porphyria
Issue Date: 19-Jul-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Porfíria Cutània Tarda (PCT) és una malaltia metabòlica que afecta a la pell i al fetge i que és desencadenada per la interacció de múltiples factors que inclouen l´herència, l´alcohol, el VHC, els estrògens i alguns agents tòxics, entre d´altres encara en estudi. La sobrecàrrega fèrrica, de forma primària o secundària a d´altres factors de risc (com la infecció pel VHC), és un factor desencadenant de la PCT. En aquest contexte, considerem la hipòtesi de que la sobrecàrrega fèrrica observada en alguns pacients amb PCT pot estar associada amb les mutacions descrites en el gen de l´hemocromatosi (C282Y i H63D). Considerem d´interès també conèixer la interrelació entre la freqüència d'aquestes mutacions i els altres factors de risc, especialment el VHC, en el desencadenament de la malaltia en el nostre àmbit geogràfic.OBJECTIUS:1. Establir les prevalences de les mutacions C282Y i H63D del gen HFE en pacients amb PCT esporádica en el nostre ambient.2. Determinar la relació entre les mutacions del gen HFE en pacients amb PCT esporádica i la sobrecàrrega de ferro hepàtic. 3. Establir la relació entre la prevalença d'aquestes mutacions i la infecció pel VHC.MATERIAL I MÈTODES:S´han seleccionat de forma retrospectiva 99 pacients amb PCT i 126 controls (76 sans sense infecció per VHC i 50 individus amb infecció crònica per VHC). En els pacients amb PCT s´han recollit les següents variables: gènere, ingesta d´alcohol, presa d´anticonceptius, serologies per VHC, VHC i VIH. Els paràmetres se sobrecàrrega de ferro determinats en els pacients amb PCT han estat els següents: quantificació del ferro hepàtic (en 41 pacients) i la ferritina (en 71 pacients). S´ha estudiat la presència de les mutacions C282Y i H63D dels exons 4 i 2 respectivament del gen de l´hemocromatosi (HFE) mitjançant les següents tècniques:1-Extracció de l´ADN a partir de sang total i precipitació de l´ADN, 2-amplificació dels exons 2 i 4 i 3-digestió de l´ADN amb endonucleasses de restricció mitjançant tècnica de restriction fragment length polymorphism (RFLP). RESULTATS:Hem observat un augment de la prevalença de la mutació C282Y en els pacients amb PCT en el nostre àmbit geogràfic. Aquest augment és independent de la infecció pel VHC. A més, la mutació C282 s´associa amb un augment del ferro hepàtic i de la ferritina. Per altra banda, no hem observat un augment de la mutació H63D en els pacients amb PCT, excepte en el genotipus en homozigosi. Sí hem observat una associació significativa amb la PCT quan es comparen els pacients infectats per VHC i els controls amb aquesta infecció. Per tant, la mutació H63D pot actuar de forma sinèrgica amb la infecció per VHC en la inducció de PCT. No hem observat tampoc una associació entre la mutació H63D i la sobrecàrrega de ferro. Les mutacions del gen HFE, en especial la mutació C282Y, poden estar relacionades amb la sobrecàrrega de ferro i per tant en el possible desenvolupament d´hepatopatia crònica i de carcinoma hepatocelular. Per altra banda, el tractament amb flebotomies pot ser l´idoni en els pacients amb sobrecàrrega de ferro. Per tant, l´anàlisi de les mutacions del gen HFE s´ha d´incloure de forma sistemàtica en els protocols d´estudi dels pacients amb PCT.
[eng] Title: STUDY ON EXONS 2 AND 4 HFE GENE MUTATIONS IN PATIENTS WITH SPORADIC PORPHYRIA CUTANEA TARDAHYPOTHESIS: the iron overload frequently observed in patients with Porphyria Cutanea Tarda (PCT) may be associated with the mutations that are usually found in the HFE gene in patients with hemochromatosis (C282Y and H63D mutations). These mutations may be independent of other risk factors of PCT, such as VHC infection and alcohol intake OBJECTIVES:1-To establish the prevalences of mutations C282Y and H63D of HFE gene in patients with sporadic PCT in our environment.2-To establish the relationship between the mutations in HFE gene in patients with sporadic PCT and iron overload.3-To establish the relationship between these mutations and VHC infectionDESIGN: Retrospective case-control study.SETTING: A large clinical and research institute for the study and treatment of cutaneous diseases in Barcelona, Spain.PATIENTS: Ninety-nine patients with PCT and one hundred and twenty six control patients (76 healthy subjects and 50 patients chronically infected with HCV), were included in the study. MAIN OUTCOME MEASURES: The frequency of the C282Y and H63D mutations in patients with PCT vs controls and the relationship of these mutations with HCV infection, and iron status, as judged by serum iron, liver iron and ferritin levels. RESULTS: C282Y mutation was significantly increased in PCT patients. This mutation was more frequent among non HCV-infected patients. Increased ferritin levels and hepatic iron overload were also observed in PCT patients with heterozygous C282Y state. H63D mutation was only significantly increased among PCT patients with chronic hepatitis C infection. No significant iron overload was observed in patients with H63D mutation.CONCLUSIONS: This study confirms the high frequency of C282Y mutation in patients with PCT and its relationship with iron overload. The C282Y mutation has a relevant role in Spanish patients with PCT non-associated with HCV chronic infection. On the other hand, the prevalence of the H63D mutation seems not to be increased in patients with PCT. The possibility of an association between HCV infection and H63D mutation in inducing PCT can be hypothesized.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42191
ISBN: 8469030175
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATA_TESI.pdf959.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.