Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42608
Title: Viabilitat econòmica i política de la defensa europea
Author: Ferrer i Junqué, Xavier
Director/Tutor: Granell, Francesc, 1944-
Bastida, Benjamín, 1940-
Keywords: Seguretat internacional
Països de la Unió Europea
Integració europea
Defensa nacional
European Union countries
National security
International security
European federation
Issue Date: 11-Mar-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [spa] 1) Introducció, hipòtesi, objectius i metodologia: Es parteix de la hipòtesi de la necessitat d'una defensa europea, basada en la demanda ciutadana a partir de les dades ofereix l'Eurobaròmetre, al que estableixen els Tractats de la UE pel que fa a política exterior i de seguretat i defensa i també en base a d'altres anàlisis de la situació actual del món, com el conflicte de civilitzacions, els estats emergents, els estats fracassats, el terrorisme internacional o l'Estratègia Europea de Seguretat. Seguidament s'acota el marc de la investigació, es detallen els objectius de la Tesi i s'exposa la metodologia utilitzada. 2) Evolució de la política de seguretat i defensa europea: Entrant de ple a la part descriptiva, es detalla l'evolució de la defensa europea fins a l'actualitat, des de la Comunitat Europea de Defensa, fins al que exposa el Tractat de Lisboa. 3) Les capacitats militars: forces armades i serveis d'intel.ligència: S'analitzen i es comparen les capacitat militars dels estats membres de la UE i dels importants del món, des del vessant de les forces armades i dels servies d'intel·ligència. 4) Incidència de les variables econòmiques en la seguretat i defensa: Es valora i es compara la despesa en defensa i el producte interior brut, des de 1960 fins el 2006, amb la finalitat d'analitzar l'evolució de la Despesa en Defensa dels estats membres de la UE agregats, amb la dels EUA i també la comparació amb els estats importants del planeta. També s'analitza la incidència de les variables econòmiques i socials en la despesa en seguretat i defensa dels estat membres de la UE, comparant-ho amb els EUA i amb d'altres estats del planeta. 5) Anàlisi predictiva i de correlació de la despesa en defensa: S'utilitza un model de previsió basat en la regressió lineal, per realitzar una anàlisi predictiva de la despesa en defensa de la UE i dels EUA i, a més, es compara amb d'altres estats importants del planeta. Es constata l'existència d'un model de comportament dels estats membres de la UE, pel que fa a la despesa en defensa. I també es fa una anàlisi de correlació entre les variables econòmiques, respecte de la despesa en defensa. 6) Perspectives, escenaris i conclusions: Finalment, es detallen els objectius estratègics i els possibles escenaris de la política de seguretat i defensa a la UE i, en base a les anàlisis realitzades, en presenten les conclusions de la Tesi, ordenades per temes que van des de les relacionades amb les forces armades, amb els serveis d'intel·ligència, amb la despesa en defensa, amb el producte interior brut, amb les variables econòmiques i socials, amb la predicció de l'evolució de la despesa en defensa, amb la correlació de les variables econòmiques i socials respecte de la despesa en defensa, fins a la conclusió final.
[spa] INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA: Se parte de la hipótesis de la necesidad de una defensa europea, basada en la demanda ciudadana a partir de los datos que ofrece el Eurobarómetro, al que establecen los Tratados de la UE con respecto a política exterior y de seguridad y defensa y también en base a otros análisis de la situación actual del mundo, como el conflicto de civilizaciones, los estados emergentes, los estados fracasados, el terrorismo internacional o la Estrategia Europea de Seguridad. Seguidamente se acota el marco de la investigación, se detallan los objetivos de la Tesis y se expone la metodología utilizada. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EUROPEA: Entrando de lleno en la parte descriptiva, se detalla la evolución de la defensa europea hasta la actualidad, desde la Comunidad Europea de Defensa, hasta lo que expone el Tratado de Lisboa. LAS CAPACIDADES MILITARES: FUERZAS ARMADAS Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA Se analizan y se comparan las capacidades militares de los estados miembros de la UE y de los importantes del mundo, desde la vertiente de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia. INCIDENCIA DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA: Se valora y se compara el gasto en defensa y el producto interior bruto, desde 1960 hasta 2006, con la finalidad de analizar la evolución del gasto en defensa de los estados miembros de la UE agregados, con la de los EEUU y también la comparación con los estados importantes del planeta. Además, se analiza la incidencia de las variables económicas y sociales en el gasto en seguridad y defensa de los estados miembros de la UE, comparándolo con los EEUU y con otros estados del planeta. ANÁLISIS PREDICTIVO Y DE CORRELACIÓN DEL GASTO EN DEFENSA: Se utiliza un modelo de previsión basado en la regresión lineal, para realizar un análisis predictivo del gasto en defensa de la UE y de los EEUU y, además, se compara con otros estados importantes del planeta. Se constata la existencia de un modelo de comportamiento de los estados miembros de la UE, con respecto al gasto en defensa. Además, se realiza un análisis de correlación entre las variables económicas, respecto del gasto en defensa. PERSPECTIVAS, ESCENARIOS Y SOLUCIONES: Finalmente, se detallan los objetivos estratégicos y los posibles escenarios de la política de seguridad y defensa de la UE y, en base a los análisis realizados, se presentan las conclusiones de la Tesis, ordenadas por temas que van desde las relacionadas con las fuerzas armadas, con los servicios de inteligencia, con el gasto en defensa, con el producto interior bruto, con las variables económicas y sociales, con la predicción de la evolución del gasto en defensa, con la correlación de las variables económicas y sociales respecto del gasto en defensa, hasta la conclusión final.
[eng] INTRODUCTION, HYPOTHESIS, OBJECTIVES AND METHODOLOGY: The project starts from the hypothesis of the necessity of European Defence, based on the popular demand starting from the date offered by the Euro barometer. And this concept is established in the EU treaties with reference to foreign and security defence policy, and also based on other analysis of the world situation, for example the conflict of civilizations, the developing states, the lawless states, the international terrorism or the European Security Strategy. After, the scope of the investigations and the objectives and methodology are laid out. EVOLUTION OF THE EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE POLICY: In the descriptive part the evolution of the European policy is explained until the present day, from the European Defence Community, until the Lisbon Treaty. THE MILITARY CAPICITY: ARMY AND INTELLIGENCE SERVICES. The military capacity of the members states of the EU, is analyzed and compared with the most important countries of the world. INCIDENCE OF THE ECONOMIC VARIABLES IN THE DEFENCE AND SECURITY: The military expense and the GDP of the EU members states and the other most important countries are analyzed, from 1960 to 2006. The objective is to compare the EU member states to the other states.Also the economy and social variables are analyzed with the security and defence expense of the EU member states, comparing with the USA and the other leading world states. CORRELATION AND PREDICTION ANALYZE OF THE DEFENCE EXPENSE: The model of prediction used is based on the linear regression, to carry out a predictive analysis of the defence spending of the EU and the USA and other important countries. The existence of the European behaviour model of the EU member states is demonstrated with respect to the defence spending. And also a correlation analysis is made between the economic variables with respect to defence spending. PERSPECTIVES, CASE SCENARIOS AND CONCLUSIONS: The strategic objectives and the possible case scenarios of the security and defence policy of the EU, are explained, based on the analysis carried out. Finally, the Thesis conclusions are presented.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42608
ISBN: 9788469149348
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XFJ_TESI.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.