Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42715
Title: L'anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge del pensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d'influència educativa
Author: Galindo Ramos, Elisabet
Director/Tutor: Mauri, Teresa
Keywords: Cognició
Aprenentatge
Pensament crític
Ensenyament de les ciències socials
Educació secundària obligatòria
Cognition
Learning
Critical thinking
Social sciences education
Secondary education
Issue Date: 27-Apr-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi que presentem té com a objectiu fonamental estudiar la contribució de les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge a l'aprenentatge del pensament crític. Per portar a terme aquesta proposta, la recerca analitza els dispositius d'ajut a l'aprenentatge o com exerceixen la influència educativa professors que declaren que ensenyen als seus alumnes a pensar críticament a Secundària. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta recerca s'estudien les representacions de tres professors d'Educació Secundària Obligatòria de l'àrea de Ciències Socials sobre l'ensenyament del pensament crític; però, atès que no és possible que aquestes tinguin una traducció directa en la pràctica educativa a l'aula, la recerca es centra en la identificació i en l'anàlisi de les característiques de la influència educativa que exerceix el professor en el marc de l'activitat conjunta a l'aula i en la seva possible contribució a l'aprenentatge del pensament crític. La tesi situa l'anàlisi de l'aprenentatge del pensament crític en l'Etapa d'Educació Obligatòria, ja que correspon a aquesta etapa culminar el procés d'aprenentatge d'aquesta capacitat complexa iniciat en les etapes anteriors i de la que cal garantir la seva consecució al final del període obligatori d'educació. També la tesi centra l'anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge del pensament crític en l'àrea de ciències socials ja que, malgrat es tracti d'un aprenentatge al que s'ha de contribuir des de les diferents àrees que composen el currículum en aquesta etapa, existeix un cert consens en atribuir a l'àrea de ciències socials la funció de contribuir específicament a la consecució de la capacitat de pensar críticament sobre temes socials, culturals i personals rellevants. Aquesta tesi estudia el desenvolupament de propostes instruccionals de professors de secundària que afirmen treballar el pensament crític i que poden explicitar els criteris base de concreció de la seva proposta i del seu desenvolupament a l'aula. El treball d'investigació que presentem aborda l'estudi de l'ensenyament i aprenentatge del pensament crític des d'una perspectiva socio-cultural. En aquest cas, el nucli clau de l'estudi és l'activitat conjunta de professor i alumnes entorn a una tasca o activitat d'aprenentatge en què es concreta l'ensenyament i aprenentatge a l'aula i al llarg dels períodes temporals més o menys llargs i educativament significatius. Aquesta perspectiva reconeix la importància creixent atribuïda a l'anàlisi del discurs educatiu a l'aula, com una de les claus per entendre els processos d'ensenyament i aprenentatge i com un dels elements fonamentals de l'activitat conjunta. La perspectiva constructivista-sociocultural adoptada, comporta centrar l'anàlisi dels processos d'ensenyament i aprenentatge en l'anàlisi del seu nucli essencial i característic: la interactivitat. L'element base de l'estudi és l'anàlisi de l'activitat conjunta i, en conseqüència, l'anàlisi o l'estudi dels dispositius educatius que es concreten en el marc de la relació professor-alumne-contingut per orientar, sostenir i guiar l'activitat de construcció del coneixement del pensament crític de l'alumne. En aquest sentit, la tesi parteix dels avenços dels darrers anys, per una banda, l'estudi dels processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula que, a diferència d'aproximacions anteriors, han tingut en compte la complexitat d'aquests processos i de la seva dinàmica i per l'altra banda, l'ús de metodologies d'anàlisi i d'estudi capaces de respondre a les exigències plantejades per la naturalesa i característiques de l'objecte d'estudi.
[eng] The thesis that we presented has as main objective to study the contributions of the teaching and learning process of the critical thinking. In order to carry out this proposal, the research analyzes like the professors, who declare to teach to their students to think critically in Secondary, exert the educative influence. From this perspective, in this research we analyse the representations of three teachers of Obligatory Secondary Education of the Social Sciences area on critical thinking; but, since it is not possible that these have a direct translation in the educative practice in the classroom, the research is centred in the identification and the analysis of the characteristics of the educative influence that within the framework the professor of the joint activity to the classroom and in its possible contribution to the learning of the critical thought. The thesis put the analysis of the learning of the critical thought in the Secondary Obligatory Education because from this stage corresponds to culminate the process of learning of this complex capacity initiated in the previous stages and of which is necessary to guarantee his consecution at the end of the obligatory period of education. Also the thesis centres the analysis of learning and teaching process of the critical thinking in the social sciences, although it is a learning to which it is due to contribute from the different areas who compose the curriculum in this stage, exists a certain consensus in attributing to the social sciences the function to contribute specifically to attaint of the capacity to think critically on social, cultural and personal subjects. This thesis studies the development of instructional proposals of professors of secondary whom they affirm to work the critical thinking and who can specify the criteria bases of their proposal and its develop on the classroom.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42715
ISBN: 9788469064207
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EGR_TESI.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.