Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60514
Title: Estudi tècnic dels Cartells de la Festa Major de Vilafranca del Penedès del VINSEUM
Author: López Reguant, Èlia
Keywords: Conservació i restauració
Cartells
Conservation and restoration
Posters
Issue Date: Nov-2014
Abstract: L'octubre de 2010 es va iniciar un estudi sobre els cartells de la Festa Majar de Vilafranca que es conserven al Centre de Documentació del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (CDV i VINSEUM) de Vilafranca del Penedes. Aquests cartells són part de la documentació grafica que genera aquesta festa i cronológicament se situen entre el 1907 i el 2007. El treball es va dur a terme mitjanc;ant conven i entre el Museu i la Universitat de Barcelona per a la real ització del Practicum del Máster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració amb I'objectiu d'estudiar I'estat de conservació de la Col·lecció de Cartells del CDV i propasar un seguit de recomanacions practiques per a la seva preservació futura. L'interes que va generar aquest primer estudi va donar pas a la necessitat d'aprofundir en les característiques tecniques deis Cartells de la Col ·lecció. A més, el fet de poder estudiar una col·lecció de cartells cronológicament correlatius i fets en un mateix Iloc geografic, Catalunya, permetria coneixer I'evo!ució tant de les tecniques d'impressió com deis materials utilitzats en la producció de cartells. En I'estudi es plantejaven dos obj ectius principals: en primer lIoc, recollir el maxim d'informació sobre els mat erials i les tecniques deis cartells; i en segon, plantej ar la possibi litat de relacionar els diferents materials deis cartells amb el seu estat de conservació, intent ant posar de manifest si realment els elements constitutius del paper I'havien afectat i si ho feien de la mateixa manera en diferents exemplars.
Note: Podeu consultar el document complet del congrès a: http://hdl.handle.net/2445/58643
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II. Setmana de la Ciència, Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2014. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. p. 67-75
URI: http://hdl.handle.net/2445/60514
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58643
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7RCRII_López Reguant.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons