Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/6325
Title: Estudi petrològic i geoquímic del vulcanisme recent de la Garrotxa
Author: Gisbert Pinto, Guillem
Keywords: Vulcanisme
Petrologia
Geoquímica
Garrotxa (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Volcanism
Petrology
Geochemistry
Garrotxa (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 28-Jan-2009
Abstract: La zona volcànica de la Garrotxa forma, juntament amb les zones volcàniques de la Selva i l'Empordà, la província volcànica alcalina d'intraplaca del NE de Catalunya. En el cas de la zona olotina, tot i ser coneguda des de fa més de dos segles, el coneixement que se'n té és encara deficient, especialment en els camps de la geoquímica i la petrologia. El present estudi aporta gran quantitat de dades de geoquímica de roca total, petrologia i química mineral de 37 noves mostres, principalment làviques, pertanyents en gran part a la zona menys estudiada anteriorment. S'han revisat les dades geoquímiques publicades i s'han descartat les que no eren de bona qualitat i/o no se'n podia conèixer l'origen. S'han uniformitzat les proporcions Fe2O3/FeO segons Middlemost (1989), i la nomenclatura de les mostres seguint el criteri de la IUGS, fet que ha servit per evidenciar que la terminologia emprada en els mapes de l'ICC és sovint incorrecta. Per a l'anàlisi de les dades, aquestes han estat agrupades per: zona i unitat d'origen de les mostres, i edats (relatives i absolutes). L'anàlisi conjunta de totes les dades geoquímiques, petrològiques i de química mineral, ha revelat heterogeneïtat en els materials del vulcanisme quaternari, procedents de fusió parcial amb un grau molt baix d'una font mantèl·lica, així com l'existència de processos de diferenciació per cristal·lització fraccionada en cambra magmàtica de manera generalitzada a tota la regió. Aquestes cambres tindrien una part superior més diferenciada, com evidencia el fet que en algunes zones els primers materials emesos són els més diferenciats.
Note: Màster en Geologia
URI: http://hdl.handle.net/2445/6325
Appears in Collections:Màster Oficial - Geologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball màster Guillem Gisbert.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons