Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66812
Title: Del frontal d'altar al retaule primitiu. Anàlisi científica de l'evolució tecnològica dels suports de fusta del gòtic lineal català
Author: Bautista Morenilla, Iris
Director/Tutor: Nualart i Torroja, Anna
Campo, Gema
Keywords: Pintura gòtica
Pintura sobre taula
Retaules
Visualització tridimensional
Gothic painting
Panel painting
Altarpieces
Altars
Three-dimensional display systems
Issue Date: 30-Jul-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les vint-i-sis taules policromades –frontals, laterals d’altar i retaules primitius- que s’analitzen en aquesta tesi doctoral han estat assenyalades repetidament com a obres clau de la transició artística del romànic al gòtic. Representen l’evolució d’un llenguatge pictòric que correspon al període artístic denominat gòtic lineal català. Aquestes taules, han estat estudiades a nivell iconogràfic i estilístic des de les últimes dècades del segle XIX. Els estudis artístics, dotats de certa subjectivitat i focalitzats en aspectes documentals, històrics i estilístics, encara no han desvelat tots els elements claus per a la completa comprensió de l’obra. Fins al moment, no existien estudis exhaustius individualitzats i sistemàtics que permetessin relacionar les tipologies, els materials i les estructures del suport del llegat de taules policromades d’estil gòtic lineal català, moment clau en l’evolució estructural de les taules, en el què conviuen mobles d’altar -frontals i laterals- i els primers retaules. Per tant, la taula policromada continuava requerint investigacions que exploressin la seva tecnologia, els procediments i els recursos tècnics emprats per a determinar la seva elaboració i així establir la metodologia de treball de confecció del suport de cada taller, per contribuir amb noves dades a la determinació de l’autoria i de la procedència. La investigació científico-tècnica presentada en aquesta tesi permet relacionar les solucions tecnològiques del suport i agrupar les estructures segons la seva tipologia, evidenciat que les taules d’estil gòtic lineal català són obres claus per comprendre l’evolució estructural de les taules, tant transcendental en aquest període caracteritzat per la convivència d’ambdues formes, sent el retaule l’hereu directe del frontal. Els resultats objectius dels estudis tècnics i científics del suport aporten informació inèdita per a la comprensió de les taules policromades, demostrant que el suport, fins ara una font d’informació infravalorada, és un element més a tenir en compte per reconstruir la història de l’obra, essent un complement imprescindible dels estudis historicoartístics.
[eng] The twenty-six polychrome tables –altarpieces, laterals and primary retables- analyzed in this research have been repeatedly identified as a key work of the transition from Romanesque to Gothic art. They represent the evolution of a pictorial language that corresponds to the artistic period known as Catalan Linear Gothic.These tables have been ichnographically and stylistically studied since the last decades of the nineteenth century. Artistic studies, which can be somehow subjective and focused on documental, historical and stylistic aspects, have not yet revealed all the key elements for the complete understanding of the work.So far, there are no systematic and individualized exhaustive studies to relate support typologies, materials and structures of the polychromatic Catalan Linear Gothic tables, period of significance in the structural evolution of the tables, in which coexist the altarpieces and the earliest retables.Therefore, the tables still require research that explores the technology, procedures and technical resources in order to determine their development and thus, to establish the methodology of each workshop, contributing with new data to determine the authorship and origin of the tables.The scientific and technical research presented in this thesis provide relationships among the different technology solutions of the support and group them by type, evidencing that Catalan Linear Gothic tables are essential to understand the structural evolution of the tables, which is transcendental in this period characterized by the coexistence of both forms, being the retable a direct successor of the altarpiece.The objective results of technical and scientific studies provide new information to support the understanding of polychrome tables, demonstrating that the support, hitherto an undervalued source of information, is another element to be considered in order to reconstruct the history of the fine work, being essential for historical and artistic studies.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66812
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Pintura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IBM_TESI.pdf41.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons