Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8887
Title: Avaluació de revistes i avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials a Catalunya: aproximació a un problema
Author: Urbano, Cristóbal
Keywords: Avaluació
Literatura científica
Ciències socials
Humanitats
Recerca
Catalunya
Evaluation
Science publishing
Social sciences
Humanities
Research
Catalonia
Issue Date: 2003
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: The evaluation of the quality and impact of journals as a starting point to systematise the quality of research is an indirect method commonly used for obtaining information for systematic and major evaluation efforts, such as those needed for public tenders to aid projects and research groups. Nevertheless, this method runs into an important obstacle: preparing rankings of journals in the humanities and social sciences is considerably more complex than for those on experimental, biomedical or technological sciences. Cultural, linguistic and territorial components of research in the humanities and social sciences radically question the international rankings. Within this context, the article presents the experience of a study-in-progress whose intention is to evaluate the rankings of journals in the humanities and social sciences published in 1997 by the Generalitat de Catalunya. Even thought an attempt was made to bring this type of titles closer to the Catalan community of researchers, the initiative has been frequently surrounded by controversy and criticism and, at the present, does not enjoy the needed recognition of the Catalan academic sector.
L'avaluació de la qualitat i de la repercussió de les revistes com a punt de partida per sistematitzar la qualitat de la recerca representa un dels mètodes indirectes habitualment més emprats per obtenir informació de base en accions d'avaluació sistemàtiques i voluminoses, com ara les que es desenvolupen en les resolucions de convocatòries públiques d'ajuts a projectes i grups de recerca. De totes maneres, aquest mètode s'enfronta amb un escull important: l'elaboració de rànquings de revistes en humanitats i ciències socials resulta força més complexa que en disciplines de ciències experimentals, biomèdiques o tecnològiques. Els components culturals, lingüístics i territorials de la recerca en humanitats i ciències socials fan qüestionar de manera radical els rànquings internacionals. És en aquest context que, en el present article presentem l'experiència d'un treball en curs, amb què es vol avaluar els rànquings de revistes d'humanitats i ciències socials publicats el 1997 amb aquesta finalitat per la Generalitat de Catalunya, ja que malgrat que van significar un intent de fer una aproximació adaptada al col·lectiu català d'investigadors, la proposta ha estat objecte permanent de controvèrsies i crítiques i, avui per avui, no gaudeix del reconeixement necessari del món acadèmic català.
Note: Reproducció del document publicat a http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=10urbano.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2003, juny, núm. 10
URI: http://hdl.handle.net/2445/8887
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508300.pdf106.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons