Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8910
Title: Escriure (correctament) per al web
Author: Centelles Velilla, Miquel
Keywords: Web
Usabilitat
Disseny de pàgines web
Web
Usability
Web site design
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: The article presents the requirements of written text to be read on the web, as well as the general recommendations for editing text aimed at facilitating its reading. After introducing the overview of reading of written text, techniques, and strategies, the author turns to factors that condition reading on the web, as well as other specifics. Based on these elements, a series of recommendations is offered for good practices for writing correctly for the web, organised by the three basic components of written text: style or tone, structure, and presentation (orthographic and typographic corrections). Also introduced are tools that can be useful for improving text editing in a corporate environment
Es presenten els requeriments d'escriptura que imposa la lectura de textos al web i les recomanacions generals per a la redacció orientada a facilitar-ne la lectura. Després d'introduir el marc general de la lectura del text escrit, les tècniques i estratègies, s'exposen els condicionants i les especificitats de la lectura en el web. A partir d'aquests elements, es presenten una sèrie de recomanacions de bones pràctiques per a la correcta redacció al web, que s'organitzen segons els tres components bàsics del text escrit: l'estil o to, l'estructura i la presentació (correcció ortogràfica i tipogràfica). També s'introdueixen unes eines que poden ser útils per a la millora de la redacció de textos en un entorn corporatiu
Se presentan las exigencias de escritura impuestas por la lectura de textos en páginas web y las recomendaciones generales de redacción de cara a facilitar la lectura. Después de introducir el marco general de la lectura del texto escrito, las técnicas y las estrategias, se exponen los condicionantes y especificidades de la lectura de páginas web. A partir de estos elementos se hacen una serie de recomendaciones de buenas prácticas para una correcta redacción de páginas web que se organizan según los tres componentes básicos del texto escrito: el estilo o tono, la estructura y la presentación (corrección ortográfica y tipográfica). También se ofrecen recursos que pueden resultar útiles para mejorar la redacción de textos en un entorno cooperativo.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.es/bid/13centel.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004, desembre, núm. 13
URI: http://hdl.handle.net/2445/8910
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
536663.pdf431.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons