Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8914
Title: La revista Biblioteconomía (1944-1976) o com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l'època
Author: Vall Casas, Aurora
Keywords: Revistes
Biblioteconomia
Indexació
Classificació
Journals
Library and information science
Indexing
Classification
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Analysis of information on the classification and indexing of the entire run of Biblioteconomía (1944-1976), the bulletin of the School of Librarians of Barcelona. Selection criteria included items directly related to the issue at hand, such as documental languages (classifications and subject heading lists) and subject catalogues (in both alphabetic and shelf order). Although the intention was to achieve a comprehensive analysis, priority was given to the importance and value of the information selected. Only those items considered to be significant within the chosen theme were chosen.
Buidatge de les informacions sobre classificació i indexació de tota la revista Biblioteconomía (1944-1976), butlletí de l'Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Per a la selecció s'han tingut en compte les qüestions que s'hi relacionen directament, com són els llenguatges documentals (classificacions i llistes d'encapçalaments de matèria) i els catàlegs de matèries (tant els sistemàtics com els alfabètics). Tot i la voluntat d'exhaustivitat del buidatge, s'ha volgut prioritzar la importància i el valor de les informacions seleccionades i s'ha triat només allò que s'ha considerat significatiu dins de l'àmbit temàtic estudiat.
Vaciado de las informaciones sobre clasificación y indización de toda la revista Biblioteconomía (1944-1976), boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Para la selección se han tenido en cuenta las cuestiones directamente relacionadas con el tema, como los lenguajes documentales (clasificaciones y listas de encabezamientos de materia) y los catálogos de materias (tanto los sistemáticos como los alfabéticos). A pesar de la voluntad d'exhaustividad del vaciado, se ha querido priorizar la importancia y el valor de las informaciones seleccionadas y se ha elegido solamente lo que se ha considerado significativo dentro del ámbito temático estudiado.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.es/bid/13vall.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004, desembre, núm. 13
URI: http://hdl.handle.net/2445/8914
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541411.pdf238.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons