Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8921
Title: Tecnologies de la informació (barates) aplicades a les persones amb necessitats especials
Author: Sulé, Andreu
Keywords: Tecnologia de la informació
Discapacitats
Usabilitat
Information technology
Disabled persons
Usability
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: As a consequence of the lack of adequate support, many people with physical or sensorial difficulties frequently encounter obstacles to using information technologies. Today equipment and programmes exist for overcoming these barriers, but frequently they are too expensive for the economic limitations of our smaller libraries, document centres, archives, museums, etc. An inexpensive alternative can be found in the accessibility options incorporated into Windows. While these probably do not offer the best or the most adequate solutions, it can be argued that, they are an acceptable alternative, considering existing budget restrictions. This text describes the functionalities of Windows XP, grouping them according to the type of difficulty addressed (visual, motor or auditory) in order to facilitate access to the application.
Com a conseqüència de la manca de suports adequats, moltes persones que pateixen certs tipus de dificultats físiques i/o sensorials sovint no poden accedir ni fer ús de les tecnologies de la informació. Avui dia es poden trobar dispositius i programes que tenen per objectiu superar aquestes dificultats, però sovint són massa cars per a les possibilitats pressupostàries limitades de les biblioteques, els centres de documentació, els arxius, els museus, etc. més petits del nostre país. Una alternativa ¿barata¿ són les opcions d'accessibilitat que Windows ja porta incorporades, i si bé és cert que no sempre són les millors ni les més adequades, no ho és menys que per a certes limitacions poden esdevenir una solució més que acceptable. Així doncs, en aquest text, es donen a conèixer, a partir de la versió WindowsXP, aquestes funcionalitats, agrupant-les segons el tipus de dificultat a què pretenen donar solució (visuals, motrius o auditives) per tal de facilitar-ne l'aplicació.
Como consecuencia de la falta de soportes adecuados, a menudo muchas personas que padecen dificultades físicas y/o sensoriales no pueden acceder ni utilizar las tecnologías de la información. Sin emabrgo, hoy es posible encontrar dispositivos y programas que tienen por objetivo superar estas dificultades, pero suelen ser caros para el presupuesto de las bibliotecas, centros de documentación, archivos, museos, etc. más pequeños de nuestro país. Una alternativa ¿barata¿ son las opciones de accesibilidad que Windows incopora, que si bien es cierto no siempre son las mejores ni las más adecuadas, no es menos cierto que, para determinadas limitaciones, puede ser una solución más que aceptable. Así pues, en este texto, se dan a conocer, a partir de la versión Windows XP, estas funcionalidades, agrupándolas según el tipo de dificultad (visual, auditiva o motriz) que pretende solucionar para faciliatr su aplicación.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/12sule2.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004, juny, núm. 12
URI: http://hdl.handle.net/2445/8921
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
549319.pdf227.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons