Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlonso González, Luis Manuel-
dc.contributor.authorTavares, Diogo Ferraz Lemos-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Dret Financer i Tributari-
dc.date.accessioned2016-03-30T09:51:24Z-
dc.date.available2016-03-30T09:51:24Z-
dc.date.issued2015-09-29-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/96748-
dc.description.abstractLa present tesi té l'objectiu d'investigar, sota un punt de vista jurídic, les possibilitats i límits de la tributació extrafiscal sobre el mercat financer. En resum, es pretén analitzar les bases i el funcionament de la tributació extrafiscal específicament en aquest sector econòmic, en nom d'identificar l'espai que els tributs extrafiscals poden ocupar en la tributació del mercat financer, així com els límits que li són imposats per les normes generals aplicables a la extrafiscalitat i per normes específiques vinculades a aquest sector. Per complir aquest repte, després d'un primer capítol introductori, la tesi parteix de dos capítols generals que serveixen de premissa per a l'examen del tema concret: en el segon capítol, es fixen algunes nocions generals respecte a la regulació pública del mercat financer, ja que la tributació extrafiscal, com a espècie d'intervenció pública sobre l'economia, necessàriament es relacionarà amb les altres intervencions existents sobre aquest sector econòmic; en el tercer, s'estableixen les bases generals de la tributació extrafiscal, en nom d'identificar la seva fonamentació, el seu camp d'actuació i els seus límits intrínsecs (derivats de la pròpia essència de la extrafiscalitat) i extrínsecs (imposats per altres normes de l'ordenament jurídic, fins i tot els principals principis tributaris). Un cop assentades aquestes premisses generals, la tesi analitza específicament la tributació extrafiscal en el mercat financer, en dos capítols que tenen un evident vincle de gènere-espècie: el quart capítol estableix normes resultants de l'aplicació de la extrafiscalitat a aquest sector econòmic, especialment respecte a les funcions que tal tributació pot desenvolupar i als límits a què està sotmesa, així com analitza els principals models de tributació extrafiscal en el mercat financer; i el cinquè capítol exposa els principals trets d'alguns tributs específics del mercat financer ja existents, a Espanya, Brasil i Europa i especialment pel que fa al seu caràcter extrafiscal (o no), analitzant-los sota les premisses fixades en els capítols precedents i opinant sobre la seva conformitat amb els criteris de legitimitat de la tributació extrafiscal que s'han construït al llarg de la tesi. Finalment, el sisè capítol exposa de manera objectiva i resumida les principals conclusions del treball.-
dc.description.abstractThis thesis studies, under a legal standpoint, the possibilities and limits of the corrective taxation of the financial market. It aims to analyze the basis and the functioning of corrective taxation specifically within such an economic sector, in order to identify the role that corrective taxes can play in financial markets and the limits imposed to this kind of taxation by general legal rules and by specific rules related to that sector. To accomplish this objective, and after a first introductory chapter, the thesis begins with two general chapters, both serving as premises for the further development of the study: in the second chapter, we establish some broad and general notions on the public regulation on financial markets, since corrective taxation, as a kind of public intervention on the economy, will necessarily be related to other public interventions carried out on the same sector; the third chapter sets forth the general legal grounds of corrective taxation, in order to identify its foundations, its field of operation, and its intrinsic (derived from the core aspects of corrective taxation) and extrinsic (imposed by other legal rules, such as tax principles) limits. Once those general premises are established, the thesis analyzes specifically the corrective taxation on the financial market, through two chapters which have a clear gender-specie relationship: the fourth chapter sets forth legal rules arising from the application of corrective principles in the financial market, specially in relation to the functions that such a taxation can carry on and to the limits imposed to these taxes; also, this chapter analyzes the main templates of corrective taxes usually imposed on financial markets; and the fifth chapter exposes the main characteristics of some specific taxes currently imposed on the financial sector, namely in Spain, Brazil and Europe, specially with regard to their corrective nature, scrutinizing these taxes under the premises established in the previous chapters and under their compliance with the legitimacy criteria reached by the thesis. Finally, the sixth chapter compiles the main conclusions arising from the thesis in an objective manner.-
dc.format.extent561 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Ferraz, 2015-
dc.subject.classificationDret fiscal-
dc.subject.classificationDret públic-
dc.subject.classificationDret comparat-
dc.subject.classificationPolítica governamental-
dc.subject.classificationPolítica fiscal-
dc.subject.otherTax law-
dc.subject.otherPublic law-
dc.subject.otherComparative law-
dc.subject.otherGovernment policy-
dc.subject.otherFiscal policy-
dc.titleLa tributación extrafiscal en el mercado financiero: posibilidades y límites jurídicos-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2016-03-30T09:51:29Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/368196-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament – Dret Financer i Tributari

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DFLT_TESIS.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.