Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98764
Title: Projecte d'investigació per a la definició i implementació de rúbriques d'avaluació de la competència transversal treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts
Author: Crespo, Bibiana
Figueras Ferrer, Eva
Mascarella Vilageliu, Marina
Nualart i Torroja, Anna
Redondo i Arolas, Mar
Valle, Joan
Keywords: Ensenyament de l'art
Competències transversals
Investigació educativa
Art education
Generic competences
Educational research
Issue Date: 7-Jan-2016
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els preceptes que conformen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es fonamenten en el model ensenyament / aprenentatge i en l'adquisició d'un conjunt de competències. El plantejament innovador que es proposa és la definició i posterior implementació de rúbriques d'avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip (CTE). El context en el qual es desenvolupa la innovació és ampli, ja que repercuteix en els tres Graus que s'imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona: Grau en Belles Arts, Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals i Grau en disseny. Aquest article mostra els resultats de la investigació cap a dos objectius principals. D'una banda, treballar la CTE en el marc dels ensenyaments artístics i dissenyar un model rúbriques d'avaluació ad hoc; i de l'altra, realitzar una prova pilot per comprovar la seva efectivitat, avaluar els resultats aconseguits i valorar les possibles millores de disseny i aplicació. La ulterior finalitat és implementar el model en el conjunt de les assignatures de la Facultat.
[spa] Los preceptos que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se fundamentan en el modelo enseñanza/aprendizaje y en la adquisición de un conjunto de competencias. El planteamiento innovador que se propone es la definición y posterior implementación de rúbricas de evaluación de la Competencia Transversal Trabajo en Equipo (CTE). El contexto en el que se desarrolla la innovación es amplio, ya que repercute en los tres Grados que se imparten en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona: Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación-Restauración de Bienes Culturales y Grado en Diseño. Este artículo muestra los resultados de la investigación hacia dos objetivos principales. Por un lado, trabajar la CTE en el marco de las enseñanzas artísticas y diseñar un modelo rúbricas de evaluación ad hoc; y por otro, realizar una prueba piloto para comprobar su efectividad, evaluar los resultados alcanzados y valorar las posibles mejoras de diseño y aplicación. La ulterior finalidad es implementar el modelo en el conjunto de las asignaturas de la Facultad.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi/org/10.1344/reire2016.9.1915
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2016, vol. 9, num. 1, p. 62-86
URI: http://hdl.handle.net/2445/98764
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.1915
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653498.pdf433.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons