Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/9968
Title: Caracterització electroquímica de catalitzadors de Pt/C per a PEMFC
Author: Esparbé Cunill, Isaac
Director/Tutor: Cabot Julià, Pere-Lluís
Keywords: Piles de combustible
Catalitzadors
Electrocatàlisi
Electroquímica
Treballs de fi de màster
Fuel cells
Catalysts
Electrocatalysis
Electrochemistry
Master's theses
Issue Date: Feb-2008
Abstract: El treball es centra en el desenvolupament i millora dels mètodes de caracterització de catalitzadors comercials constituïts per nanopartícules de platí suportades en carbó Vulcan XC-72 d'elevades prestacions (HP). Aquests materials s'utilitzen en la catàlisi de reaccions electroquímiques d'oxidació de combustibles com l'hidrogen o el metanol en piles de combustible d'electròlit de membrana polimèrica (PEMFC). S'estudia el comportament electroquímic dels catalitzadors amb la tècnica d'elèctrode de disc rotatori (RDE) i es caracteritza la micro/nano estructura amb microscòpia electrònica de transmissió d'alta resolució (HRTEM), difracció de raig-X (XRD) i tècniques complementàries d'anàlisi.
Note: Màster en Química Avançada: Química Física de Materials, Curs: 2007-2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/9968
Appears in Collections:Màster - Química Avançada: Química Física de Materials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ResumMasterQuimicaAvancadaIEsparbe.pdf115.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons