Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100105
Title: Els cosits aplicats en pintura sobre tela: un cas pràctic
Author: Íñigo Fernández, Olga
Director/Tutor: Campo, Gema
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Conservació i restauració de pintures
Revestiments protectors
Treballs de fi de grau
Corrosió i anticorrosius
Conservation and restoration of art objects
Protective coatings
Corrosion and anti-corrosives
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] A través de l’estudi d’una pintura antiga sobre tela intervinguda amb cosits i pedaços aplicats en els estrips i zones debilitades ocasionats en el llenç, es genera la necessitat de documentar dites intervencions i estudiar el conjunt. Valorar l’entorn històric i físic que envolta l’obra, estudiar la conservació i les restauracions que ha tingut el quadre, identificar l’objecte realitzant un examen organolèptic i documentant a través de les anàlisis fotogràfiques i les anàlisis fisicoquímiques són els continguts que ens permeten generar una proposta d’intervenció. La intervenció de conservació i restauració del quadre s’aplica seguint els criteris de mínima intervenció i màxim respecte a l’obra. Documentar el passat per entendre el present i intervenir per garantir el futur de l’obra per ser transmesa a futures generacions. La inquietud personal que han generat els cosits detectats en el quadre han creat la necessitat de realitzar la recerca històrica i de l’evolució dels tractaments aplicats en estrips i talls en el llenç al llarg dels temps. Deixar el testimoni en l’obra dels cosits aplicats, no només segueix els principis ètics sinó que documenta l’obra i ens ajuda a entendre part de la història de la figura del conservador-restaurador.
[eng] Through the study of an ancient painting on canvas operated with patches sewn and applied in areas weakened and caused tears in the canvas is generated by the need to document and study these interventions set. Assess historical and physical environment surrounding the work studied the conservation and restoration that took the picture, identify the object organoleptic examination and documented through photographic analysis and physicochemical analyses the content we are to generate a proposal for intervention. The intervention of conservation and restoration of the picture following criteria apply minimal intervention and maximum respect for the work. Documenting the past to understand the present and to secure the future of the work to be transmitted to next generations. The personal concern that generate sewn detected in table I created the need for historical research and the development of treatments applied to cuts and tears in the canvas over time. Let's testimony in the work of sewn applied not only follow the ethical principles but documenting the work and helps us understand part of the history of the figure of the conservative-restorer.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Gema Campo
URI: http://hdl.handle.net/2445/100105
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Iñigo_Fernandez_Memoria.pdf18.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons