Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100410
Title: Redisseny del lloc web de "me & the curiosity". Una empresa pionera en el sector emergent de l'art contemporani online
Author: Garcia Rojo, Ribera
Director: Llueca, Ciro
Keywords: Disseny de pàgines web
Sistemes d'informació
Accessibilitat web
Art contemporani
Mercat de l'art
Tesis de màster
Web site design
Information storage and retrieval systems
Accessible Web sites
Contemporary art
Art market
Masther theses
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: Aquest projecte, corresponent al treball final del Màster en Gestió de Continguts Digitals, consisteix en el redisseny del lloc web de ‘me & the curiosity’. ‘me & the curiosity’ és una empresa pionera en el sector del mercat de l’art contemporani que basa la seva activitat en l’organització d’exposicions emergents seguint la filosofia pop-up. Sense una seu permanent més que el seu lloc web, ‘me & the curiosity’ pretén promoure l’art contemporani i el col·leccionisme entre els sectors més joves de la població, a través d’exposicions i activitats vinculades als artistes que representa. Carmen Cruañas, directora i fundadora, va posar en marxa el projecte a inicis del 2013. Dos anys després, tenint en compte l’augment d’activitat de l’empresa, el ressò de la mateixa i la voluntat de creixement i projecció en un sector en evolució constant, la necessitat d’un redisseny del lloc web s’evidencia. Per tant, un cop havent definit els objectius, tant els generals de l’empresa com els específics del lloc web, s’ha establert una metodologia que permetrà definir una proposta de redisseny del site de ‘me & the curiosity’. En aquest sentit, s’han determinat 3 fases principals d’actuació, consistents en l’anàlisi, l’estudi d’usuaris i testeig, i finalment, la definició de la proposta. La primera fase, corresponent a l’anàlisi, se centra en 3 pilars essencials: l’anàlisi del lloc web actual, l’anàlisi del context del mercat artístic online i l’anàlisi dels referents. Per tal de poder fer una proposta de redisseny satisfactòria i determinar les bones pràctiques i tendències en el sector, s’ha considerat necessari conèixer en profunditat l’estat actual del mercat de l’art online, àmbit al qual pertany l’empresa, a través de diversos informes sobre les tendències i comportaments, tant a escala nacional com internacional, sobre dita matèria. Amb aquest mateix objectiu, també s’ha realitzat una anàlisi individualitzada de cada un dels referents del lloc web de ‘me & the curiosity’, triats seguint un mètode de selecció basat en els diferents paràmetres proposats per la seva descripció i segons tres tipologies bàsiques relacionades amb els àmbits d’actuació del projecte cultural. El tercer pilar que conforma aquesta primera fase és una anàlisi interna, que ens permetrà identificar les mancances i possibilitats de millora i creixement del lloc web de ‘me & the curiosity’. Una descripció detallada de la presència online de l’empresa junt amb una anàlisi del sistema de navegació utilitzat, una avaluació heurística del lloc web i la interpretació de les dades provinents de l’analítica digital són els elements que conformen l’anàlisi interna. La segona fase d’aquest projecte consisteix en la definició dels usuaris potencials del lloc web i la determinació de les seves necessitats, contextualitzant les dades obtingudes en personatges concrets utilitzant el mètode persona. Posteriorment, tenint en compte tota la informació obtinguda al llarg de les dues primeres fases del projecte, s’ha elaborat una relació de continguts a tenir en consideració durant la implementació del projecte, i s’ha treballat amb usuaris del lloc web per saber com agrupen el contingut del mateix i l’etiqueten, a través de la tècnica del card sorting. Finalment, s’ha assolit la tercera fase i objectiu final del treball, és a dir, realitzar la proposta de definició del nou lloc web de ‘me & the curiosity’, concretant un llistat de requeriments i un sistema de navegació basat en les dades obtingudes al llarg de les dues primeres fases. Dita proposta es veurà contextualitzada en diferents prototips de les diverses pàgines que configuren el lloc web. El projecte també contempla un apartat consistent en la planificació de la implementació de les propostes realitzades, on es tenen en compte els recursos humans i materials necessaris, igual que es planteja un calendari de treball i el pressupost establert per dur-lo a terme.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona i UPF, curs 2014-2015. Tutor: Ciro Llueca Fonollosa (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/100410
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Ribera_García.pdf7.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons