Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100486
Title: Implementació d'un sistema de gestió energètica a una indústria del sector metal·lúrgic
Author: Soler Collell, Marc
Director: Villarrubia López, Miguel
Keywords: Consum d'energia
Indústria metal·lúrgica
Tesis de màster
Energy consumption
Metal trade
Masters theses
Issue Date: Jun-2016
Abstract: L’eficiència energètica és una aspecte essencial de l’estratègia europea pel creixement sostenible en l’horitzó 2020, i una de les formes més rendibles per a reforçar la seguretat en el subministrament energètic i per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres substàncies contaminants. La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu per al 2020 augmentar un 20 per cent l’eficiència energètica. En aquest aspecte, a Espanya, recentment s’ha emès el RD 56/2016, com a transposició de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu, referent a les auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència en el subministrament de l’energia. En aquest decret llei, el Sistema de Gestió Energètica apareix com a una alternativa a les auditories energètiques, basat en una metodologia a implementar en el temps i amb l’objectiu de la millora contínua, el qual presenta certs beneficis. A Europa, cada any s’implementen més SGE i es preveu que segueixin incrementant, la majoria d’aquests certificats per la Norma ISO 50001:2011. Aquest treball de fi de màster, realitzat durant l’estada de pràctiques a l’empresa Air-Confort Vallès, S.L, presenta la implementació d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE) a una indústria del sector metal·lúrgic i la comparació amb la norma internacional ISO 50001:2011 referent als SGE. En el treball es descriuen les accions i mesures posades en marxa fins a la implementació del SGE a la indústria, que formen part d’un projecte d’eficiència energètica establert en un contracte de tres anys de duració i que es va iniciar a l’any 2015. L’estudi del SGE implementat permetrà saber quines diferències presenta respecte els requisits que marca la ISO 50001, si caldria aplicar mesures per a millorar-lo i si seria possible certificar-lo en un futur pròxim.
Note: Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutors: Miguel Villarrubia i José A. Cerdà
URI: http://hdl.handle.net/2445/100486
Appears in Collections:Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MERSE_Marc_Soler_Collell.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons